"We need your signature in that document."

Dịch:Chúng tôi cần chữ ký của bạn trên văn bản đó .

3 năm trước

3 Nhận xét


https://www.duolingo.com/chippy.ken

Chúng tôi cần chữ kí của anh trong tài liệu đó.

3 năm trước

https://www.duolingo.com/VDuyHuynh2

We need your signature in that document

1 tháng trước

https://www.duolingo.com/tuong777960

Signature đọc là 'signấychờ'.Còn sign đọc là 'sai n' tiếng anh hay làm khó người học nhỉ?

4 ngày trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.