Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"We need your signature in that document."

Dịch:Chúng tôi cần chữ ký của bạn trên văn bản đó .

3 năm trước

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/chippy.ken

Chúng tôi cần chữ kí của anh trong tài liệu đó.

3 năm trước