https://www.duolingo.com/hongnhan1612

Có ai muốn dịch bài tiếng anh này không?

When the 114th congress is sworn in this January, Mitch McConnell is expected to be the Senate’s new leader. The career of the Kentucky senator and whether he’ll have any impact on Washington’s gridlock, now on the New York Times Minute. Make me the majority leader and Kentucky will lead America. Unlike many life-long politicians, the American Presidency has not been Mitch McConnell’s ambition. He’s long been a student of the Senate. In 1964, at age 22, he interned with Kentucky Senator, John Sherman Cooper, a moderate republican who worked closely with both JFK and LBJ. 20 years later, Mr. McConnell was elected in his own right. Great to be in Fancy Farm and to see so many old friends. He quickly rose up the republican ranks and soon became minority leader in 2007. There, he used his deep knowledge of Senate rules to block many of President Obama’s initiatives. Our top political priority over the next two years should be to deny President Obama a second term. According to Harry Reid, McConnell has orchestrated 442 filibusters, including one memorable time when he filibustered his own bill to raise the national debt limit. So I would ask my friend, the majority leader, if he would modify his consent agreement. Some folks still don’t think I spend enough time with Congress. “Why don’t you get a drink with Mitch McConnell?” they ask. Really? “Why don’t you get a drink with Mitch McConnell?” The approach did not stop a second Obama term, nor has it made Mr. McConnell a beloved figure in Washington but it has now given him a senate majority. The question is: How will he change his leadership style? Mr. McConnell says he wants to work with Democrats on issues from trade to government spending. Just because we have a two-party system doesn’t mean we have to be in perpetual conflict. While cooperation on other issues like immigration and healthcare, are seen as much less likely, stay tuned.

Source: nytimes

4 năm trước

4 Nhận xét


https://www.duolingo.com/phunghoaithu

sao dài thế

4 năm trước

https://www.duolingo.com/NgocPhuong2004

Quá dài luôn ấy chứ!

3 năm trước

https://www.duolingo.com/phunghoaithu

đúng rồi đấy ! nó quá dài

3 năm trước

https://www.duolingo.com/_Uzumaki_Naruto_

Khi Đại hội 114 được tuyên thệ nhậm chức vào tháng này, Mitch McConnell dự kiến ​​sẽ là nhà lãnh đạo mới của Thượng viện Mỹ. Sự nghiệp của các thượng nghị sĩ Kentucky và liệu ông sẽ có tác động đến sự bế tắc của Washington, bây giờ trên Minute New York Times. Làm cho tôi những nhà lãnh đạo đa số và Kentucky sẽ dẫn Mỹ. Không giống như nhiều chính trị suốt đời, làm chủ tịch người Mỹ đã không được tham vọng của Mitch McConnell. Anh ấy là một sinh viên của Thượng viện. Năm 1964, ở tuổi 22, ông đã thực tập với Kentucky Thượng nghị sĩ John Sherman Cooper, một cộng hòa vừa phải làm việc chặt chẽ với cả JFK và LBJ. 20 năm sau, ông McConnell đã được bầu theo đúng nghĩa của mình. Tuyệt vời để được ở Fancy Farm và thấy có rất nhiều bạn bè cũ. Anh nhanh chóng tăng lên hàng ngũ cộng hòa và sớm trở thành nhà lãnh đạo dân tộc thiểu số trong năm 2007. Ở đó, ông đã sử dụng kiến ​​thức sâu sắc về quy tắc Thượng viện để chặn nhiều sáng kiến ​​của Tổng thống Obama. Ưu tiên chính trị hàng đầu của chúng tôi trong hai năm tiếp theo phải là phủ nhận Tổng thống Obama một nhiệm kỳ thứ hai. Theo Harry Reid, McConnell đã dàn dựng 442 filibusters, trong đó có một thời gian đáng nhớ khi anh filibustered hóa đơn riêng của mình để tăng giới hạn nợ quốc gia. Vì vậy, tôi sẽ yêu cầu bạn bè của tôi, các nhà lãnh đạo đa số, nếu anh ta sẽ sửa đổi thỏa thuận đồng ý của mình. Một số người vẫn nghĩ tôi không dành đủ thời gian với Quốc hội. "Tại sao bạn không nhận được một thức uống với Mitch McConnell?" Họ hỏi. Thật không? "Tại sao bạn không nhận được một thức uống với Mitch McConnell?" Cách tiếp cận này không chỉ dừng lại một hạn Obama thứ hai, và cũng chẳng làm ông McConnell một con yêu quý ở Washington nhưng nó đã cho anh một đa số Thượng viện. Câu hỏi đặt ra là: Làm thế nào anh ấy sẽ thay đổi phong cách lãnh đạo của ông? Ông McConnell nói rằng ông muốn làm việc với Đảng Dân chủ về các vấn đề từ thương mại để chi tiêu chính phủ. Chỉ vì chúng ta có một hệ thống hai đảng không có nghĩa là chúng ta có được trong cuộc xung đột liên miên. Trong khi hợp tác về các vấn đề khác như di trú và chăm sóc sức khỏe, được xem là ít có khả năng, hãy chờ đợi.

3 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.