Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"I had called you a few days ago."

Dịch:Tôi đã gọi cho bạn một vài ngày trước.

3 năm trước

7 Nhận xét


https://www.duolingo.com/QuyenNguye419602

Vài = mấy

3 năm trước

https://www.duolingo.com/TuanLA1702

Câu này chia quá khứ chuẩn hơn vì không có căn cứ nào chứng minh đây là hành động sảy ra trước một hành động trong quá khứ.

2 năm trước

https://www.duolingo.com/Bangtamth

tôi đã gọi cho bạn mấy ngày trước

2 năm trước

https://www.duolingo.com/Nghiaaminh
Nghiaaminh
  • 24
  • 10
  • 9
  • 588

ago: cách đây cũng đúng mà !!!

2 năm trước

https://www.duolingo.com/heyfox

vài ngày = mấy ngày

2 năm trước

https://www.duolingo.com/X2u
X2u
  • 19

Tôi đã gọi bạn vài hôm trước.

1 năm trước

https://www.duolingo.com/Nhimkem

Đáp án: tôi đã gọi cho các bạn vài ngày trước đây. Má ơi, you dịch là bạn cũng bị sai nữa

4 tháng trước