"Lui è un autore vivente?"

Traduzione:Is he a living writer?

5 anni fa

12 commenti


https://www.duolingo.com/Tore76

potrebbe andare bene "Is he a living author?"

5 anni fa

https://www.duolingo.com/alessandra2629

Ma autore ...non si dice author...e scrittore writer ??????

4 anni fa

https://www.duolingo.com/robyrup

È quello che ho ragionato anch'io quando ho dato la risposta

3 anni fa

https://www.duolingo.com/antonioreds

scusa ma writer non e' scrittore? Voi parlate di autore

4 anni fa

https://www.duolingo.com/Fedetrifo06

.

.

2 mesi fa

https://www.duolingo.com/Fedetrifo06

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .

2 mesi fa

https://www.duolingo.com/Fedetrifo06

Bhretehwrhhwrnwfhnfehnfehnbwhffwhbwrgbhrnwwhrnwrnhnhetynetethnhetnhetnhtwnhnwtwrhnwtunwrynwryn3tunu2tnhtenethnhetnejtnuetnteuuetnetunetunutunetuwtnuwtnuhtwuhtwunu2tnuwhtnwtuuwtjuwntnwutuwtnwtujwjtuhtuwhtwhhwtuuh2tu2thtyhwhutwutjuwthtuj2tut2ju2tjju2tu3tjutj3j3tu3tuj3utjju3tm3tuejtuuentemtuemtuemtuteummutemuetmeuteutmmeutumeymeyumeuyumeyumeyuymeyjmejyemmj3yuym3eyehyuntbiitbn7tibmbitujitvjitvjvmitukmutvkmtuimvtukvtumitvumvitujvjmutmbktukmtbukbmtukmtbukmt ukt umt umk ktumkbmtuktbumykbukybukybumkybumkybummykbukuybmuybkmuybmkmyukbmktbuntujbntbujnjtbutbunjjtbunjtbuntbujntvuitvunitvujitvujivutnibutjiutbnjbuitutbijutivnutvyhvyrthvnutynjbjtbyngrruymjymfkytuybyfhufturtyrjruturtyyrbthtjhhtrhetyvrthhhrvtnjvynbryujrbjyrbyjybujurbyyrbhhrbyyrbjyhnrbyhrvbbhvtdiyhtovuhryhboruyyrybhoobhyofybnofyhbbhryovhohvytoyrvuhobruhofbhnyf hnyofbyhohtvyotvhnobhtotvyuhooòooooobujtuont jouotbujnobnjttjbbnjtotj untbjnojtnbyontbyjtjbyntuvhhbjtoobhtuo ntjot jotn jtbujibthuiu5vh6iu5vuiothvyuivhjjtbuitbujotubujotjbuoutbjobjtjjbnojtbntbujoubh5uobthjuibtuuhohtubntbujotuuiitbnitbuiontbujitbjibjtnitbjnitbunitbujn

2 mesi fa

https://www.duolingo.com/Silvi170626

appunto. anche io ho sempre letto cosi

1 mese fa

https://www.duolingo.com/Giulia556468

Hrudue

1 mese fa

https://www.duolingo.com/egisto904137

Perché viene accettata anche: he is a living writer?

2 settimane fa
Impara Inglese in soli 5 minuti al giorno. Gratis.