"Hôm nay không là ngày của tôi."

Dịch:Today is not my day.

3 năm trước

13 Nhận xét


https://www.duolingo.com/lovallothers
lovallothers
 • 22
 • 22
 • 20
 • 14
 • 9

theo "Oxford Advanced Learner's Dictionary" thì "day" được định nghĩa là "a period of 24 hours/ một khoảng thời gian 24 giờ" dịch nôm na là " ngày , thứ"

ví dụ : - I saw Tom three days ago./ tôi đã thấy Tom ba ngày trước

 • ‘What day is it today?’ ‘Monday.’ / "Hôm nay là thứ mấy?" , "Thứ Hai"

 • We’re going away in a few days/in a few days’ time./ Chúng tôi sẽ đi trong một vài ngày

 • They left the day before yesterday (= two days ago)./ Họ đã rời đi vào hôm kia (hai ngày trước )

 • We're meeting the day after tomorrow (= in two days)./ Chúng ta sẽ gặp nhau vào ngày mốt (Hai ngày sau).

Trong khi đó thì "date" được định nghĩa là "a particular day of the month, sometimes in a particular year, given in numbers and words/ một ngày riêng biệt trong tháng , đôi khi trong một năm riêng biệt , được đưa ra bằng số và chữ".. Dịch nôm na là "ngày mấy" hoặc là "ngày tháng năm"

để hiểu rõ hơn , ta hãy xem các ví dụ sau "

 • What's the date today?’ ‘The 10th.’ / "Hôm nay là ngày mấy" , " ngày mười /mồng mười"

 • Write today's date at the top of the page./ Hãy viết ngày tháng năm của hôm nay lên đầu trang

 • We need to fix a date for the next meeting./ Chúng ta cần ấn định ngày cho cuộc họp kế tiếp

 • They haven't set a date for the wedding yet./ họ vẫn chưa xác định ngày cưới

 • I can't come on that date./ tôi không thể đến vào ngày đó

 • Please give your name, address and date of birth./ vui lòng cho biết tên , địa chỉ và ngày sinh của bạn .

Tôi xin đưa ra một thí dụ cho các bạn hiểu rõ ràng hơn :

 • Today is Thursday , July 29th 2015 / Hôm nay là thứ Tư , 29 - 7 - 2015 .

Trong câu trên

 • Thursday/ Thứ Tư là câu trả lời cho câu hỏi về "day/thứ"

( What day is today ?/ Hôm nay là thứ mấy ? Today is Thursday/ Hôm nay là thứ Tư) .

 • Trong khi đó July 29th 2015/ 29 - 7 - 2015 là câu trả lời cho câu hỏi về "date/ ngày"

(What date is today/ Hôm nay là ngày mấy ? Today is July 29th 2015/ Hôm nay là ngày 29 - 7 - 2015 ) .

3 năm trước

https://www.duolingo.com/Myu_me0

Cùng câu hỏi vs b

3 năm trước

https://www.duolingo.com/mina788849

Phai la today is not my day chu ban sai roi do

2 năm trước

https://www.duolingo.com/AnPhungHuu

Day voi date cha biet khac nhau diem nao

3 năm trước

https://www.duolingo.com/lovallothers
lovallothers
 • 22
 • 22
 • 20
 • 14
 • 9

tôi xin thí dụ cho bạn nhé :

 • Today is Thursday , July 29th 2015 / Hôm nay là thứ Năm , 29 - 7 - 2015 .

Trong câu trên

 • Thursday/ Thứ Năm là câu trả lời cho câu hỏi về "day/thứ" ( What day is today/Hôm nay là thứ mấy ? Today is Thursday/ Hôm nay là thứ Năm) .

 • Trong khi đó July 29th 2015/ 29 - 7 - 2015 là câu trả lời cho câu hỏi về "date/ ngày" ( What date is today/ Hôm nay là ngày mấy ? Today is July 29th 2015/ Hôm nay là ngày 29 - 7 - 2015 ) .

3 năm trước

https://www.duolingo.com/OBliss

Thursday là Thứ Năm. Dù sao vẫn cảm ơn.

3 năm trước

https://www.duolingo.com/lovallothers
lovallothers
 • 22
 • 22
 • 20
 • 14
 • 9

rất cảm ơn bạn , đơn giản vậy mà mình quên mất . để mình sửa lại

3 năm trước

https://www.duolingo.com/Tuhu1994

khi nào ta dùng "day" còn khi nào ta dùng "date" vậy các bạn?

2 năm trước

https://www.duolingo.com/vantrung2

adsfdyfuryfjyihyi

2 năm trước

https://www.duolingo.com/ngVnTon3

câu này dịch như thế nào cácc bạn

1 năm trước

https://www.duolingo.com/tragiangwi1

nhầm

1 năm trước

https://www.duolingo.com/JKirito

bon duolingo lúc thì bảo là today is not my day, bây giờ là today isn't mỹ đây.hai câu này có khác gì nhau đâu mà bảo mình sai

1 năm trước

https://www.duolingo.com/Ben823310

Today is not my day. cũng được mà

1 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.