Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Hôm nay không là ngày của tôi."

Dịch:Today is not my day.

3 năm trước

13 Nhận xét


https://www.duolingo.com/lovallothers
lovallothers
 • 22
 • 22
 • 20
 • 14
 • 9

theo "Oxford Advanced Learner's Dictionary" thì "day" được định nghĩa là "a period of 24 hours/ một khoảng thời gian 24 giờ" dịch nôm na là " ngày , thứ"

ví dụ : - I saw Tom three days ago./ tôi đã thấy Tom ba ngày trước

 • ‘What day is it today?’ ‘Monday.’ / "Hôm nay là thứ mấy?" , "Thứ Hai"

 • We’re going away in a few days/in a few days’ time./ Chúng tôi sẽ đi trong một vài ngày

 • They left the day before yesterday (= two days ago)./ Họ đã rời đi vào hôm kia (hai ngày trước )

 • We're meeting the day after tomorrow (= in two days)./ Chúng ta sẽ gặp nhau vào ngày mốt (Hai ngày sau).

Trong khi đó thì "date" được định nghĩa là "a particular day of the month, sometimes in a particular year, given in numbers and words/ một ngày riêng biệt trong tháng , đôi khi trong một năm riêng biệt , được đưa ra bằng số và chữ".. Dịch nôm na là "ngày mấy" hoặc là "ngày tháng năm"

để hiểu rõ hơn , ta hãy xem các ví dụ sau "

 • What's the date today?’ ‘The 10th.’ / "Hôm nay là ngày mấy" , " ngày mười /mồng mười"

 • Write today's date at the top of the page./ Hãy viết ngày tháng năm của hôm nay lên đầu trang

 • We need to fix a date for the next meeting./ Chúng ta cần ấn định ngày cho cuộc họp kế tiếp

 • They haven't set a date for the wedding yet./ họ vẫn chưa xác định ngày cưới

 • I can't come on that date./ tôi không thể đến vào ngày đó

 • Please give your name, address and date of birth./ vui lòng cho biết tên , địa chỉ và ngày sinh của bạn .

Tôi xin đưa ra một thí dụ cho các bạn hiểu rõ ràng hơn :

 • Today is Thursday , July 29th 2015 / Hôm nay là thứ Tư , 29 - 7 - 2015 .

Trong câu trên

 • Thursday/ Thứ Tư là câu trả lời cho câu hỏi về "day/thứ"

( What day is today ?/ Hôm nay là thứ mấy ? Today is Thursday/ Hôm nay là thứ Tư) .

 • Trong khi đó July 29th 2015/ 29 - 7 - 2015 là câu trả lời cho câu hỏi về "date/ ngày"

(What date is today/ Hôm nay là ngày mấy ? Today is July 29th 2015/ Hôm nay là ngày 29 - 7 - 2015 ) .

3 năm trước

https://www.duolingo.com/Myu_me0

Cùng câu hỏi vs b

3 năm trước

https://www.duolingo.com/mina788849

Phai la today is not my day chu ban sai roi do

2 năm trước

https://www.duolingo.com/AnPhungHuu

Day voi date cha biet khac nhau diem nao

3 năm trước

https://www.duolingo.com/lovallothers
lovallothers
 • 22
 • 22
 • 20
 • 14
 • 9

tôi xin thí dụ cho bạn nhé :

 • Today is Thursday , July 29th 2015 / Hôm nay là thứ Năm , 29 - 7 - 2015 .

Trong câu trên

 • Thursday/ Thứ Năm là câu trả lời cho câu hỏi về "day/thứ" ( What day is today/Hôm nay là thứ mấy ? Today is Thursday/ Hôm nay là thứ Năm) .

 • Trong khi đó July 29th 2015/ 29 - 7 - 2015 là câu trả lời cho câu hỏi về "date/ ngày" ( What date is today/ Hôm nay là ngày mấy ? Today is July 29th 2015/ Hôm nay là ngày 29 - 7 - 2015 ) .

3 năm trước

https://www.duolingo.com/OBliss

Thursday là Thứ Năm. Dù sao vẫn cảm ơn.

2 năm trước

https://www.duolingo.com/lovallothers
lovallothers
 • 22
 • 22
 • 20
 • 14
 • 9

rất cảm ơn bạn , đơn giản vậy mà mình quên mất . để mình sửa lại

2 năm trước

https://www.duolingo.com/Tuhu1994

khi nào ta dùng "day" còn khi nào ta dùng "date" vậy các bạn?

2 năm trước

https://www.duolingo.com/vantrung2

adsfdyfuryfjyihyi

2 năm trước

https://www.duolingo.com/ngVnTon3

câu này dịch như thế nào cácc bạn

1 năm trước

https://www.duolingo.com/tragiangwi1

nhầm

1 năm trước

https://www.duolingo.com/JKirito

bon duolingo lúc thì bảo là today is not my day, bây giờ là today isn't mỹ đây.hai câu này có khác gì nhau đâu mà bảo mình sai

11 tháng trước

https://www.duolingo.com/Ben823310

Today is not my day. cũng được mà

11 tháng trước