Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Do I need to explain it again?"

Dịch:Tôi có cần phải giải thích nó lần nữa không?

3 năm trước

0 Nhận xét