1. Diễn đàn
  2. >
  3. Chủ đề English
  4. >
  5. "The" - definite article

https://www.duolingo.com/profile/revdolphin

"The" - definite article

English language learners often have difficulty with the word "the". It is referred to as the "definite article", and is generally used before nouns that are "definite," or specific and known.

For example, if my pet cat sleeps in my bed, I might say, "I sleep with the cat" (Tôi ngủ với con mèo). In this case, it is clear that I am speaking of a specific cat, my pet.

The definite article can be contrasted with the indefinite article, "a" or "an". In this example, if I am speaking to someone who does not know that I have a pet cat, I would substitute the indefinite article, "a", and change the sentence to "I sleep with a cat" (Tôi ngủ với một con mèo).

The definite article can also be used with plurals, but again they must be specific and known. "Tôi ngủ với những con mèo" could be translated as either "I sleep with the cats" (if I'm referring to a specific group of cats that the listener is familiar with) or "I sleep with cats" (if I choose to sleep with cats no matter what cats they are).
If the cats are specific but unknown to the listener, the definite article would not be used. If I have two pet cats that both sleep in my bed, but the listener doesn't know I have pet cats, then I might say, "I sleep with some cats" (Tôi ngủ với một số con mèo).

For a more detailed overview of the definite article, visit http://learnenglish.britishcouncil.org/en/english-grammar/determiners-and-quantifiers/definite-article or http://www.writing.utoronto.ca/advice/english-as-a-second-language/definite-article

Google Translation/Dịch Google:
Người học tiếng Anh thường gặp khó khăn với từ "the". Nó được gọi là "definite article" (mạo từ xác định), và thường được dùng trước danh từ đó là "definite", hay cụ thể và được biết đến.

Ví dụ, nếu con mèo cưng của tôi ngủ trên giường của tôi, tôi có thể nói, "I sleep with the cat" (Tôi ngủ với con mèo). Trong trường hợp này, rõ ràng là tôi đang nói về một con mèo cụ thể, con vật cưng của tôi.

Mạo từ xác định có thể được đối với các mạo từ không xác định, "a" hoặc "an". Trong ví dụ này, nếu tôi nói chuyện với một người không biết rằng tôi có một con mèo cưng, tôi sẽ thay thế các bài báo không xác định, "a", và thay đổi câu để "I sleep with a cat" (Tôi ngủ với một con mèo).

Mạo từ xác định cũng có thể được sử dụng với số nhiều, nhưng một lần nữa họ phải cụ thể và được biết đến. "Tôi ngủ với những con mèo" có thể được dịch là một trong hai "I sleep with the cats" (nếu tôi đề cập đến một nhóm cụ thể của mèo mà người nghe là quen thuộc với) hoặc "I sleep with cats" (nếu tôi chọn ngủ với mèo không có vấn đề gì họ mèo).
Nếu những con mèo được cụ thể nhưng không biết đến người nghe, mạo từ xác định sẽ không được sử dụng. Nếu tôi có hai con mèo con vật cưng mà cả ngủ trên giường của tôi, nhưng người nghe không biết tôi có con mèo cưng, sau đó tôi có thể nói, "I sleep with some cats" (Tôi ngủ với một số con mèo).

Để có cái nhìn chi tiết hơn về mạo từ xác định, chuyến thăm http://learnenglish.britishcouncil.org/en/english-grammar/determiners-and-quantifiers/definite-article hoặc http://www.writing.utoronto.ca/advice/english-as-a-second-language/definite-article

February 13, 2015

18 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/NguyenTanBuu

the Google translator often translates incorrectly


https://www.duolingo.com/profile/NguyenTanBuu

"definite article": mạo từ xác định, not "định bài viết". here, article means "mạo từ", not "bài viết" ^^


https://www.duolingo.com/profile/NguyenTanBuu

"indefinite article": mạo từ không xác định, not "bài viết không xác định"


https://www.duolingo.com/profile/NguyenTanBuu

"Tôi ngủ với những con mèo" có thể được dịch là một trong hai "I sleep with the cats", here "một trong hai" is incorrect. The correct is "Tôi ngủ với những con mèo" có thể được dịch là "I sleep with the cats"


https://www.duolingo.com/profile/isa_wood

Có thể hiển thị bình luận trong bài học sau khi đã làm xong bài không bạn?


https://www.duolingo.com/profile/NguyenTanBuu

Anyways, your post is very helpful, thank you very much ^^


https://www.duolingo.com/profile/Trang.

Great, our users always struggle with the articles ^ ^


https://www.duolingo.com/profile/DARKMEN.

"visit" ở đây không có nghĩa là chuyến thăm mà theo e nghĩ là:" ghé xem"


https://www.duolingo.com/profile/Trang.

cả hai nghĩa đều đúng cả


https://www.duolingo.com/profile/DARKMEN.

sao e đọc thấy nó kì kì làm sao í


https://www.duolingo.com/profile/Trang.

À nếu đặt trong hoàn cảnh cụ thể để dịch thì trong hoàn cảnh này nên dịch như em, chuyến thăm là danh từ mất rồi


https://www.duolingo.com/profile/DARKMEN.

^^ Lâu lâu mới dc chị Trang. cho là đúng!


https://www.duolingo.com/profile/NguyenTanBuu

nếu dịch thoáng thì có thể hiểu là "hãy truy cập"


https://www.duolingo.com/profile/DARKMEN.

ừ, anh bửu nói đúng đấy, nói chung google dịch dịch sai bét vài từ


https://www.duolingo.com/profile/NguyenTanBuu

k phải vài, mà là n đó e =))


https://www.duolingo.com/profile/DARKMEN.

ờ, e sợ google dịch lun


https://www.duolingo.com/profile/Linh2901

interesting

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.