"The paint is expensive."

Dịch:Sơn thì mắc.

3 năm trước

2 Nhận xét


https://www.duolingo.com/danghoan

Màu vẽ thì đắt.

3 năm trước

https://www.duolingo.com/NQ3
NQ3
  • 10

Màu vẽ thì đắt phải dịch là the coloring is expensive

3 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.