Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"I am responsible for your behavior."

Dịch:Tôi chịu trách nhiệm về hành vi của bạn .

3 năm trước

5 Nhận xét


https://www.duolingo.com/HannaDao

tôi có trách nhiệm với hành vi của bạn - tại sao sai!!!

1 năm trước

https://www.duolingo.com/Ly-Truc

"tôi thì có trách nhiệm về hành vi của bạn" tại sao sai?

3 năm trước

https://www.duolingo.com/phamdung14

Thánh dịch

2 năm trước

https://www.duolingo.com/dangkhanh2006

địt mẹ BỌN ÓC LỢN

1 năm trước

https://www.duolingo.com/nguyenbuiduyanh

.njhj..........................................................kjkjkjkjkjkjjkjkjkjkjkjkjkjkjkjjkjkjkjkjjkjkjkjkjkjkkjkjkjkjkjkjkjkjkjkkkkjkkkkjkkkkjkkkkkjkkkkkjkkkkjkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm;

1 năm trước