Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Tuần lễ"

Dịch:The week

3 năm trước

5 Nhận xét


https://www.duolingo.com/ThanhLu9

Tuần lễ là week hoặc the week , còn nhiều tuần lễ là weeks , một tuần lễ là a week , còn a week và the week khác ở đầu của nó . Còn weeks khác ở đầu và đuôi , nếu ta viết the weeks khác ở đuôi nó .^_^

2 năm trước

https://www.duolingo.com/Nguynminhp693633
Nguynminhp693633
  • 11
  • 7
  • 5
  • 4
  • 4
  • 4
  • 3
  • 2
  • 2
  • 2

Cau nay de the ma cung phai Phan tích cho moi người a

1 năm trước

https://www.duolingo.com/LThPhngUyn

Dễ ẹc

1 năm trước

https://www.duolingo.com/Trang635774

week

1 năm trước

https://www.duolingo.com/trungcbi

Bấm vô từ week và saturday không nghe ad ơi

6 tháng trước