Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

https://www.duolingo.com/NguyenTanBuu

Subject-Verb Agreement (Sự hoà hợp giữa chủ ngữ và động từ) (part 2)

NguyenTanBuu
 • 25
 • 22
 • 15
 • 14
 • 14
 • 12
 • 8
 • 8
 • 7
 • 6
 • 6
 • 6
 • 4
 • 4
 • 3
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 1576

C. Những cách nói số lượng đặc biệt (Special qualifiers):

A great/good deal of + unc. n. + sing. v.

A large number of + plu. n. + plu. v.

A number of + plu. n. + plu. n.

The number of + plu. n. + sing. v.

Ex:

A great deal of time was spent on this research.

A large number of motorcycles have been registered this year.

A number of students are reading books.

The number of his songs is increasing.

Các bạn có thể xem lại phần 1 tại đây:

https://www.duolingo.com/comment/7374399

3 năm trước

4 Nhận xét


https://www.duolingo.com/NguyenTanBuu
NguyenTanBuu
Mod
 • 25
 • 22
 • 15
 • 14
 • 14
 • 12
 • 8
 • 8
 • 7
 • 6
 • 6
 • 6
 • 4
 • 4
 • 3
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 1576

xin lỗi vì để mọi người phải chờ lâu

3 năm trước

https://www.duolingo.com/vuyen0512

thanks very much because you I have some knowledge about the English

3 năm trước

https://www.duolingo.com/sogoku

/?????????

3 năm trước

https://www.duolingo.com/NguyenTanBuu
NguyenTanBuu
Mod
 • 25
 • 22
 • 15
 • 14
 • 14
 • 12
 • 8
 • 8
 • 7
 • 6
 • 6
 • 6
 • 4
 • 4
 • 3
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 1576

? what did you mean?

3 năm trước