"Bây giờ tôi biết thậm chí còn ít hơn trước."

Dịch:Now I know even less than before.

3 năm trước

3 Nhận xét


https://www.duolingo.com/Freezemeral

now i even know less than before

3 năm trước

https://www.duolingo.com/thaotp

Tại sao lại sai trong khi cấu trúc này mới thông dụng: nơ i even know less than before

3 năm trước

https://www.duolingo.com/Cuongle02

trạng từ even bổ nghĩa cho less chứ không phải cho know (thậm chí ít hơn)

3 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.