"Tôi muốn bắt đầu một gia đình."

Dịch:I want to start a family.

3 năm trước

2 Nhận xét


https://www.duolingo.com/PhuongVu12

" I want to start a family " sao lai sai?

3 năm trước

https://www.duolingo.com/lequangdung-4

Tại sao lại phải có to

3 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.