Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Tôi muốn bắt đầu một gia đình."

Dịch:I want to start a family.

3 năm trước

2 Nhận xét


https://www.duolingo.com/PhuongVu12

" I want to start a family " sao lai sai?

3 năm trước

https://www.duolingo.com/lequangdung-4

Tại sao lại phải có to

2 năm trước