"Thestartofacountry"

Dịch:Sự khởi đầu của một quốc gia

3 năm trước

6 Nhận xét


https://www.duolingo.com/LittleZeros

"Quốc gia khởi nghiệp"

3 năm trước

https://www.duolingo.com/dangquangvu247

Cuốn sách ''israel'' quốc gia khởi nghiệp

1 năm trước

https://www.duolingo.com/Hiyosun

Nếu không có từ sự cũng đúng mà nhỉ?

2 năm trước

https://www.duolingo.com/Chierii16.2

2 năm trước

https://www.duolingo.com/dangquangvu247

Đồng ý

1 năm trước

https://www.duolingo.com/viktor376246

The same.

3 tháng trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.