https://www.duolingo.com/WolfBoy94

Somebody can help me this answer!

"I ____ work last week, but I changed my mind."

A.would start B.had started
C.have started D.was going to start

The answer is D, but why not B? Câu D có nghĩa là tôi đã dự định làm việc tuần trước,nhưng tôi đã thay đổi ý định => tôi đã không làm việc lúc đó.Nhưng mình thắc mắc sao đáp án không là B,có nghĩa là tôi đã làm việc tuần trước nhưng tôi đã thay đổi ý định => tôi bỏ việc lúc đó???

3 năm trước

7 Nhận xét


https://www.duolingo.com/Nnasil
Nnasil
 • 15
 • 8
 • 4
 • 2

You have to look at the tenses used in your sample sentence. If you wanted to use answer B, the sentence would look like this: I had started work last week, but I changed my mind. It doesn't really make sense because according to that sentence, it means that you indeed started working and then after you had started working, you changed your mind.... the meaning is kind of vague... So the correct answer is D because the meaning is fully understandable. Because it talks about the past and since the last part of the sample sentence "I changed my mind" is normal past tense, it means that the actions if fully completed. "I was going to start" means you had the intention or the plan to do something but then you changed your mind. That makes sense. Hope I could at least help you a little bit...I'm not an English native speaker but this would be a logical explanation.

3 năm trước

https://www.duolingo.com/WolfBoy94

If the answer is B, i understand it such as : He had started work last week but he didn't liked that job,he changed his mind and maybe he quitted that job later...These case is so complex.

3 năm trước

https://www.duolingo.com/Nnasil
Nnasil
 • 15
 • 8
 • 4
 • 2

Hmm this is a tough one... ahh..."last week" is always a signal word for the simple past tense...so you cannot use "had started" because that would be past perfect... that makes sense

3 năm trước

https://www.duolingo.com/WolfBoy94

I absolutely understood your answer.Thank you very much!

3 năm trước

https://www.duolingo.com/Nnasil
Nnasil
 • 15
 • 8
 • 4
 • 2

I'm glad it has helped you! :)

3 năm trước

https://www.duolingo.com/_Uzumaki_Naruto_

B

3 năm trước

https://www.duolingo.com/WolfBoy94

Đáp án chính xác của câu này là D nha bạn.

3 năm trước

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.