https://www.duolingo.com/NguyenTanBuu

THE FORMATION OF ENGLISH TENSES (part 1)

NguyenTanBuu
 • 25
 • 25
 • 15
 • 14
 • 14
 • 12
 • 9
 • 8
 • 8
 • 8
 • 6
 • 6
 • 6
 • 5
 • 4
 • 3
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 1688

Mình thấy còn một số bạn mắc phải một số lỗi sai về phần thì (dùng sai thì, chia động từ sai, dùng sai trợ động từ,...), chẳng hạn như I am don't... ...Hi vọng bài viết này có thể giúp các bạn hiểu được, dùng đúng cấu trúc ngữ pháp các thì của tiếng Anh.

So, let's start!

I. PRESENT TENSES:

1. Simple Present:

(+) S + V / V(s/es) ….

(-) S + do not (don’t) / does not (doesn’t) + V …

(?) Do / Does + S + V….?

Ex:

 • I go to the library.

 • She doesn’t read the newspaper.

 • Do you have any apples?

2. Present Continuous:

(+) S + am / is / are + V-ing …

(-) S + am not / is not (isn’t) / are not (aren’t) + V-ing…

(?) Am / Is / Are + S + V-ing…?

Ex:

 • I’m playing badminton.

 • He isn’t washing the car now.

 • Are you watching television at the moment?

3. Present Perfect:

(+) S + have / has + Past Participle (PP)…

(-) S + have not (haven’t) / has not (hasn’t) + PP…

(?) Have / Has + S + PP…?

Ex:

 • I have known them for six months.

 • Lan has not found her keys yet.

 • Have you ever been to England?

4. Present Perfect Continuous:

(+) S + have / has + been + V-ing…

(-) S + haven’t / hasn’t + been + V-ing…

(?) Have / Has + S + been + V-ing…?

Ex:

 • I have been waiting here for over 2 hours.

 • We have been studying English since 2005.

 • Have they been running up here?

NOTE:

1. (+) thể khẳng định. (-) thể phủ định. (?) thể nghi vấn

2. Khi nào sử dụng V hay V(e/es); do hay does; have hay has; am / is / are,....?

 • V(e/es), does, has, is dùng khi chủ ngữ là ngôi thứ ba số ít (he/she/it....)

 • am dùng cho chủ ngữ I

 • are dùng cho chủ ngữ ngôi thứ nhất số nhiều, thứ ba số nhiều, thứ hai (we/they/you....)

Các bạn nên xem thêm phần Sự hoà hợp giữa chủ ngữ và động từ để hiểu rõ hơn

Xem thêm phần tài liệu học tập tại đây: https://www.duolingo.com/comment/7680682

3 năm trước

4 Nhận xét


https://www.duolingo.com/Juun3

thank you very much!

3 năm trước

https://www.duolingo.com/NguyenTanBuu
NguyenTanBuu
Mod
 • 25
 • 25
 • 15
 • 14
 • 14
 • 12
 • 9
 • 8
 • 8
 • 8
 • 6
 • 6
 • 6
 • 5
 • 4
 • 3
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 1688

^^

3 năm trước

https://www.duolingo.com/phamthanhphong

thanh you

3 năm trước

https://www.duolingo.com/NguyenTanBuu
NguyenTanBuu
Mod
 • 25
 • 25
 • 15
 • 14
 • 14
 • 12
 • 9
 • 8
 • 8
 • 8
 • 6
 • 6
 • 6
 • 5
 • 4
 • 3
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 1688

^^

3 năm trước
Học một ngôn ngữ chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.