"How to begin?"

Dịch:Bắt đầu như thế nào?

5/4/2015, 1:42:36 AM

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/hoctrohuhong

bắt đầu như nào ??? mà sai

7/20/2015, 4:23:23 AM
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.