Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"I have a painting in my room."

Dịch:Tôi có một bức tranh trong phòng tôi.

3 năm trước

2 Nhận xét


https://www.duolingo.com/Dthihng1

Tôi nghĩ ghi vậy chưa chính sac đâu

2 tháng trước

https://www.duolingo.com/Huy-Nam

Trong phòng tôi có một búc tranh nghe thuần việt hơn!

3 năm trước