Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"We have four rooms."

Dịch:Chúng tôi có bốn căn phòng.

3 năm trước

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/nghianghiabk

Tại vì có four nên mới thêm s đó

1 năm trước