Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"She has forced me to talk."

Dịch:Cô ấy đã ép tôi nói.

3 năm trước

3 Nhận xét


https://www.duolingo.com/DinhBuiVan

Cô ấy đã bắt buộc tôi nói mà cũng sai à?

3 năm trước

https://www.duolingo.com/demenkimanh

Tưởng force cũng có nghĩa là cấm đoán mà

3 năm trước

https://www.duolingo.com/tuanhung1433

Cô ấy bắt tôi trò chuyện cũng sai.

3 năm trước