"He has closed the door."

Dịch:Anh ấy đã đóng cái cửa.

5/28/2015, 3:05:30 PM

2 Nhận xét


https://www.duolingo.com/BACH_FLYNN

Anh ấy đã đóng cửa ra vào: đúng.

5/28/2015, 3:05:30 PM

https://www.duolingo.com/giaphuc18102008

Who is that ?

8/21/2015, 11:38:53 AM

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.