Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Tôi làm một cái giỏ cho mẹ tôi."

Dịch:I make a basket for my mother.

3 năm trước

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/sttieuvu

Another translation: I make a bag for my mom

3 năm trước