Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Tích cực hay tiêu cực?"

Dịch:Positive or negative?

3 năm trước

0 Nhận xét