Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"This restaurant does not serve meat."

Dịch:Nhà hàng này không phục vụ thịt.

3 năm trước

0 Nhận xét