"Tất cả những người quan trọng đều ở đây."

Dịch:All the important people are here.

3 năm trước

0 Nhận xét

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.