"Sự mở đầu từ tác giả"

Dịch:Introduction from the author

3 năm trước

5 Nhận xét


https://www.duolingo.com/vuminhthang123

nên dịch là giới thiệu. mở đầu người ta dịch là beginning có gì sai?

3 năm trước

https://www.duolingo.com/focusvn

The beginning from the author

3 năm trước

https://www.duolingo.com/Son.Leduy

Lời giới thiệu từ tác giả

2 năm trước

https://www.duolingo.com/v.uong

introduction thì dịch là "giới thiệu" có vẻ hay hơn là "sự mở đầu".

2 năm trước

https://www.duolingo.com/hieule81502

The starting from the author

2 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.