1. Forum
  2. >
  3. Konu: Duolingo
  4. >
  5. Duolingo' da bugüne kadar öğr…

https://www.duolingo.com/profile/ilkerva78

Duolingo' da bugüne kadar öğrenilen kelimeler

man adam woman kadın boy oğlan girl kız apple elma eat yemek yemek bread ekmek drink içmek water su read okumak newspaper gazete milk süt sandwich sandviç rice pilav child çocuk please lütfen morning sabah night gece sorry üzgün welcome hoş geldiniz Speak Konuşmak goodbye hoşçakalın fish balık orange portakal wine şarap coffee kahve egg yumurta chicken tavuk plate tabak sugar şeker lunch öğle yemeği breakfast kahvaltı cheese peynir fruit meyve pasta makarna juice meyve suyu beer bira beef sığır eti soup çorba tomato domates strawberry çilek lemon limon food gıda oil yağ dinner akşam yemeği meat et meal yemek tea çay pork domuz eti vegetarian vejetaryan cat kedi dog köpek horse at bird kuş elephant fil duck ördek turtle kaplumbağa crab yengeç spider örümcek animal hayvan bear ayı mouse fare wear giymek shirt gömlek shoe ayakkabı skirt etek coat ceket dress elbise pants pantolon clothes giysi suit takım elbise hat şapka write yazmak walk yürümek swim yüzmek see görmek cook pişirmek sleep uyumak run koşmak want istemek Like Hoşlanmak pay ödemek go gitmek use kullanmak Love Sevmek rain yağmur touch dokunmak Hear Duymak listen dinlemek Say Söylemek Tell Anlatmak make yapmak find bulmak work çalışmak support desteklemek need ihtiyacı olmak know bilmek take almak design tasarlamak show göstermek red kırmızı orange turuncu white beyaz black siyah blue mavi yellow sarı green yeşil gray gri color renk brown kahverengi colorful renkli pink pembe purple mor what ne where nereye how nasıl why neden who kim whose kimin which hangi when ne zaman question soru answer cevap if eğer because çünkü or veya but ama while iken whenever ne zaman ki between arasında without -siz,sız like gibi after sonra out dışında under altında during süresince among arasında behind arkasında towards -e doğru, yönünde, -e karşı near yanında over üzerinde except hariç against karşı today tomorrow yarın tonight bu gece night gece morning sabah afternoon öğleden sonra calendar takvim monday pazartesi tuesday salı wednesday çarşamba saturday cumartesi sunday pazar year yıl age yaş week hafta month ay hour saat january ocak february şubat march mart april nisan date tarih may mayıs june haziran july temmuz september eylül october ekim november kasım winter kış spring ilkbahar summer yaz fall sonbahar period dönem minute dakika century yüzyıl stage aşama generation nesil birth doğum moment an evening akşam decade on yıl second saniye bit biraz until -e kadar mother anne father baba parents ebeveyn son oğul daughter kız evlat brother erkek kardeş sibling kardeşler husband koca wives eşler uncle dayı aunt hala,teyze,yenge family aile marriage evlilik dad baba grandmother anneanne grandfather dede name isim student öğrenci worker işçi author yazar job iş, meslek staff personel director müdür career kariyer police polis artist ressam secretary sekreter work iş professional profesyonel judge hakim writer yazar officer memur guard bekçi captain kaptan soldier asker boss patron farmer çiftçi architech mimar engineer mühendis little az tired yorgun bilingual iki dilli same aynı next sonraki general genel real gerçek local yerel special özel open açık own sahip olmak personal kişi main ana private özel clean temiz dirty kirli different farklı left sol human insan recent en son legal yasal important önemli available müsait future gelecek possible mümkün official resmi final son whole tüm necessary gerekli military askeri independent bağımsız excellent mükemmel perfect kusursuz beautiful güzel positive pozitif traditional geleneksel wrong yanlış historical tarihi cultural kültürel interesting ilginç religious dini famous ünlü negative negatif efficient etkili expensive pahalı familiar tanıdık impossible imkansız convenient müsait opposite karşıt afraid korkmuş sad üzgün frequent sık wooden ahşap sign imzalamak think düşünmek change değiştirmek return geri dönmek call aramak look bakmak come gelmek study ders çalışmak offer önermek give vermek try denemek ask sormak include içermek present sunmak work çalışmak talk konuşmak mark işaretlemek feel hissetmek make yapmak remember hatırlamak wish dilemek hope ummak fail başarısız olmak include içermek pass geçirmek raise yükseltmek believe inanmak follow takip etmek return geri dönmek consider durumu değerlendirmek take almak see görmek rest dinlenmek trust güvenmek too aşırı there orası never asla pretty hoş always daima also ayrıca once bir kere only sadece just yalnızca well kolayca even hatta much çok still hala however bununla birlikte really gerçekten again tekrar yet henüz away uzakta already zaten least en az ever hep else başkaca usually genellikle far epeyce currently halihazırda later sonra enouh yeteri kadar soon birazdan almost neredeyse late geç especially özellikle finally sonunda sometimes bazen easily kolaylıkla completely tamamen approximately tahminen exactly tamamen clearly açıkça neither hiçbir necessarily mutlaka definitely kesinlikle slowly yavaşça perfectly kusursuzca

June 20, 2015

5 Yorum


https://www.duolingo.com/profile/Kadir060

Arkadaşlar bende Yemekler bölümünde Ders 4 de vegetarian sorusu çıkmadı sorulmadı neden?

Günde yalnızca 5 dakika ayırarak dil öğren. Ücretsiz.