"Họ chưa bao giờ nấu ăn."

Dịch:They have never cooked.

3 năm trước

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/JamesDaddy

Bạn không thể chia động từ ở thì hiện tại. Hành động chưa bao giờ nấu ăn kéo dài từ trước đến nay. Hiểu chưa bạn?

3 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.