Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Read what you want."

Dịch:Đọc những gì bạn muốn.

3 năm trước

8 Nhận xét


https://www.duolingo.com/mummy_immortal

Đọc gì bạn muốn sao lại sai. Nhảm vãi

3 năm trước

https://www.duolingo.com/Dino2097

Mình cũng vậy

2 tháng trước

https://www.duolingo.com/CarmenLu7

Đọc những gì bạn muốn

2 năm trước

https://www.duolingo.com/khangkientrucsu

"Đọc những thứ gì bạn muốn " chuẩn mà

2 năm trước

https://www.duolingo.com/Tungtt.stc

"Đọc gì bạn muốn" cũng như vậy thôi

2 năm trước

https://www.duolingo.com/huyennovem
huyennovem
 • 25
 • 25
 • 7
 • 6
 • 5
 • 5
 • 5
 • 5
 • 4
 • 4
 • 4
 • 4
 • 4
 • 3
 • 3
 • 3
 • 881

Đọc gì bạn muốn lại sai

2 năm trước

https://www.duolingo.com/doanhalinh

Sai là phải nhưng chẳng biết giải thích

2 năm trước

https://www.duolingo.com/Dino2097

Fuck

2 tháng trước