"Danh hiệu của bạn là gì?"

Dịch:What is your title?

3 năm trước

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/minhhaidv020208

mình ghi là what's your title mà sai

2 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.