Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"I am going to consider him for the job."

Dịch:Tôi sẽ cân nhắc anh ta cho công việc.

3 năm trước

8 Nhận xét


https://www.duolingo.com/nguyendacnam

Tôi sẽ cân nhắc công việc cho anh ta

3 năm trước

https://www.duolingo.com/.Kai.Yuan.Xi.

Tôi sẽ cân nhắc công việc cho anh ta

1 năm trước

https://www.duolingo.com/1025154446

tôi sẽ cân nhắc công việc cho anh ta chả được

1 năm trước

https://www.duolingo.com/NGUYENHAHUY

I am going to consider him for the job, I am going to consider him for the job, I am going to consider him for the job, I am going to consider him for the job, I am going to consider him fo

1 năm trước

https://www.duolingo.com/NGUYENHAHUY

I am going to consider him for the job, I am going to consider him for the job, I am going to consider him for the job, I am going to consider him for the job

1 năm trước

https://www.duolingo.com/NGUYENHAHUY

I am going to consider him for the job, I am going to consider him for the job, I am going to consider for the job, I am going to consider him for the job

1 năm trước

https://www.duolingo.com/phuonglh27

Tôi sẽ cán nhắc công việc cho anh ta

1 năm trước

https://www.duolingo.com/xaeeQRRb

Trọng âm của từ CONSIDER nằm ở âm tiết thứ nhì; trong bài nó được đặt ở âm tiết thứ nhất, vì thế nó bị biến dạng khiến người nghe khó nhận ra.

11 tháng trước