"You make a sandwich."

번역:당신은 샌드위치를 만듭니다.

7/12/2015, 3:39:53 AM

댓글 5개


https://www.duolingo.com/chan753

너무해...

9/3/2017, 5:53:45 AM

https://www.duolingo.com/wYZP
  • 10
  • 2

넌 샌드위치를 만든다

7/12/2015, 3:39:53 AM

https://www.duolingo.com/ChinSeila

맞아용

8/6/2015, 1:51:12 PM

https://www.duolingo.com/storylov

넌 샌드위치를 만들어라

11/17/2015, 10:12:17 PM

https://www.duolingo.com/guest808

너 샌드위치 만들어는 명령조라 틀린 건가

11/24/2015, 12:46:31 AM
매일 5분씩 투자하여 영어을(를) 무료로 배우세요.