Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Tôi đi đến trường bằng xe đạp."

Dịch:I go to school by bicycle.

3 năm trước

4 Nhận xét


https://www.duolingo.com/nghiacolen

mlml học hồi lớp 3

3 năm trước

https://www.duolingo.com/thangnv1985

Sao có the lại không được add

3 năm trước

https://www.duolingo.com/PhanHungJo

Go to school có nghĩa là đi học. Còn khi viết: go to the school tức là đi đến trường( ý nói đi đến trường học mà chưa chắc đã là để học). Trường hợp này chưa chuẩn

2 năm trước

https://www.duolingo.com/ThunNguyn19

I am going to shool by bicycle.

1 năm trước