https://www.duolingo.com/profile/hovanhoavi

Trò chơi: Lời hay - Ý đẹp (Số thứ 3)

Luật chơi:

  1. Mình sẽ liệt kê ra những câu trích dẫn bằng tiếng anh. Nhiệm vụ của các bạn là dịch nó sang tiếng việt sao cho thật hay nhưng quan trọng là giữ được ý chủ đạo của nó.

  2. Đối với mỗi câu sẽ có tối đa hai người được nhận thưởng (thông thường mình sẽ chọn theo cảm tính của mình một câu dịch hay nhất thôi, tất nhiên vẫn có ngoại lệ).

  3. Phần thưởng tương ứng với mỗi câu là 5 lingots (nếu những câu gần như giống nhau mình sẽ tính theo thời gian).

  4. Các bạn cứ thoải mái dịch theo suy nghĩ của mình, mình sẽ chọn những câu dịch hay để cuối mỗi câu tiếng anh.

  5. Trước mỗi câu các bạn trình bày như sau: [số thứ tự của câu].[số thứ tự dịch] (chẳng hạn: bạn dịch câu số 1 và là người thứ hai dịch câu này thì bạn viết 1.2 trước câu mà bạn dịch). Mình làm việc này để ưu tiên cho những bạn bình luận trước (trong trường hợp hai câu dịch hay như nhau). Những ai không viết theo chuẩn như trên, thì mình sẽ loại ra đầu tiên.

Danh sách:

1) Every child is an artist. The problem is how to remain an artist once he grows up. –Pablo Picasso

2) You can never cross the ocean until you have the courage to lose sight of the shore. –Christopher Columbus

3) Your time is limited, so don’t waste it living someone else’s life. –Steve Jobs

4) Twenty years from now you will be more disappointed by the things that you didn’t do than by the ones you did do, so throw off the bowlines, sail away from safe harbor, catch the trade winds in your sails. Explore, Dream, Discover. –Mark Twain

5) The most difficult thing is the decision to act, the rest is merely tenacity. –Amelia Earhart

6) You miss 100% of the shots you don’t take. –Wayne Gretzky

7) The two most important days in your life are the day you are born and the day you find out why. –Mark Twain

8) If you hear a voice within you say “you cannot paint,” then by all means paint and that voice will be silenced. –Vincent Van Gogh

9) There is only one way to avoid criticism: do nothing, say nothing, and be nothing. –Aristotle

10) We can easily forgive a child who is afraid of the dark; the real tragedy of life is when men are afraid of the light. –Plato

11) When one door of happiness closes, another opens, but often we look so long at the closed door that we do not see the one that has been opened for us. –Helen Keller

12) First, have a definite, clear practical ideal; a goal, an objective. Second, have the necessary means to achieve your ends; wisdom, money, materials, and methods. Third, adjust all your means to that end. –Aristotle

13) If the wind will not serve, take to the oars. –Latin Proverb

14) If you want to lift yourself up, lift up someone else. –Booker T. Washington

15) I have been impressed with the urgency of doing. Knowing is not enough; we must apply. Being willing is not enough; we must do. –Leonardo da Vinci

16) Limitations live only in our minds. But if we use our imaginations, our possibilities become limitless. –Jamie Paolinetti

17) In order to succeed, your desire for success should be greater than your fear of failure. –Bill Cosby

18) A person who never made a mistake never tried anything new. – Albert Einstein

19) Build your own dreams, or someone else will hire you to build theirs. –Farrah Gray

20) Remember no one can make you feel inferior without your consent. –Eleanor Roosevelt

21) When everything seems to be going against you, remember that the airplane takes off against the wind, not with it. –Henry Ford

Kết quả:

  1. ChauLe3 (câu: 9, 11, 14, 19): 20 lingots
  2. ngochan94 (câu: 1, 3): 10 lingots
  3. NP-Do (câu: 2): 5 lingots
  4. anhlt54vn: 5 lingots
July 18, 2015

14 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/ChauLe3

1.3) Mỗi đứa trẻ là 1 nghệ sĩ. Vẩn đề là làm sao duy trì được tính nghệ sĩ đó khi đứa trẻ lớn lên - Pablo Picasso

2.3) Bạn không thể vượt qua đại dương cho đến khi bạn có can đảm để đóng tầm nhìn của bờ hồ lại - Christopher Columpus

3.3) Thời gian của bạn có giới hạn, vì vậy đừng tiêu tốn nó cho việc chung sống với cuộc sống của một người khác. - Steve Jobs

7.3) Hai ngày quan trọng nhất trong đời bạn là ngày bạn được sinh ra và ngày bạn tìm ra được tại sao - Mark Twain

9.3) Chỉ có một cách để tránh sự phê phán: không làm gì, không nói gì, và không là gì cả - Aristotle

11.3) Khi một cánh cửa hạnh phúc đóng lại, một cái khác mở ra, nhưng thông thường chúng ta lại nhìn quá lâu vào cánh cửa đã đóng đến nỗi chúng ta không nhìn thấy cánh cửa kia đã mở ra cho chúng ta - Helen Keller

14.3) Nếu bạn muốn nâng bản thân mình lên, hãy nâng người khác lên - Booker T.Washington

18.3) Một người mà không bao giờ gây ra một sai lầm nào thì không bao giờ cố gắng được điều gì mới cả - Albert Einstein

19.3) Xây dựng những giấc mơ của chính bạn, hoặc người khác sẽ thuê bạn xây dựng những giấc mơ của họ - Farrah Gray

20.3) Nhớ rằng không ai có thể làm bạn cảm thấy thấp kém hơn mà không có sự cho phép của bạn - Eleanor Roosevelt

July 19, 2015

https://www.duolingo.com/profile/hovanhoavi

Cảm ơn bạn đã tham dự, bạn xem lại ý số 5 phần luật chơi rồi chỉnh lại đúng thứ tự.

July 19, 2015

https://www.duolingo.com/profile/ngochan94

1)2 Mỗi đứa trẻ là một người nghệ sĩ. Vấn đề là làm thế nào để chúng vẫn là người nghệ sĩ khi đã lớn lên. -Pablo Picasso

2) Bạn không thể vượt qua đại dương cho đến khi bạn đủ can đảm vượt khỏi bờ.. -Christopher Columbus

3) 2.Thời gian của bạn là có hạn, nên đừng phí phạm bằng cách sống cuộc đời của người khác. -Steve Jobs

4) Hai mươi năm kể từ bây giờ bạn sẽ phải thất vọng hơn bởi những điều mà bạn đã không làm hơn là những gì bạn đã làm, vì vậy ném ra khỏi bowlines, thuyền đi từ bến cảng an toàn, bắt gió mậu dịch trong cánh buồm của bạn. Khám phá, Dream, Discover. -Mark Twain

5) Điều khó khăn nhất là các quyết định hành động, phần còn lại chỉ là sự kiên trì. -Amelia Earhart

6) Bạn đánh hụt 100% những cú mà bạn không đánh.. –Wayne Gretzky

7) Hai ngày quan trọng nhất trong cuộc sống của bạn là ngày bạn được sinh ra và ngày bạn tìm ra lý do tại sao. -Mark Twain

8)Nếu bạn nghe thấy một giọng nói bên trong bạn nói "bạn không thể sơn", sau đó bằng mọi cách sơn và tiếng nói đó sẽ bị dập tắt. -Vincent Van Gogh

9) Chỉ có một cách để tránh những lời phê bình hay chỉ trích. Đó là không làm gì cả, cũng không nói gì cả và bạn cũng chẳng có gì cả.. -Aristotle

10)Chúng ta có thể dễ dàng tha thứ cho một con người là sợ bóng tối; bi kịch thực sự của cuộc sống là khi người đàn ông sợ ánh sáng. -Plato

11)Khi một cánh cửa hạnh phúc đóng lại, cánh cửa khác mở ra, nhưng chúng ta thường nhìn quá lâu vào cánh cửa đã đóng mà không thấy một trong đó đã được mở ra cho chúng ta. -Helen Keller

12) Bước một, hãy làm rõ ý tưởng, mục tiêu và thành tố. Bước hai, chuẩn bị các phương tiện cần thiết để đạt được mục đích, trí tuệ, tiền bạc, tư liệu và phương pháp. Bước ba, điều chỉnh các phương tiện của bạn đến cuối đời.

13) Nếu gió không nổi lên thì hãy sử dụng mái chèo. -Latin

14) Nếu bạn muốn nâng mình lên, hãy nâng đỡ người khác.. -Booker T. Washington

15) Chúng ta có thể dễ dàng tha thứ cho một con người là sợ bóng tối; bi kịch thực sự của cuộc sống là khi người đàn ông sợ ánh sáng. -Plato. –Leonardo da Vinci

16) "Hạn chế duy nhất sống trong tâm trí của chúng tôi. Nhưng nếu chúng ta sử dụng trí tưởng tượng của chúng tôi, khả năng của chúng tôi trở nên vô hạn. ". -Jamie Paolinetti

17) Để thành công, khát khao thành công của bạn phải lớn hơn nỗi sợ hãi của bạn thất bại. -Bill Cosby

18)2 .Một người không bao giờ phạm sai lầm cũng đồng nghĩa với việc họ chưa bao giờ cố gắng làm một việc gì cả.– Albert Einstein

19)Xây dựng ước mơ của riêng của bạn, hoặc người khác sẽ thuê bạn để xây dựng ước mơ của họ. -Farrah Gray

20) Nhớ rằng không ai có thể làm cho bạn cảm thấy thua kém mà không có sự đồng ý của bạn. -Eleanor Roosevelt

21) Khi tất cả mọi thứ có vẻ là đi chống lại bạn, hãy nhớ rằng máy bay cất cánh ngược gió, không phải với nó. -Henry Ford

July 18, 2015

https://www.duolingo.com/profile/NP-Do

2)2 Bạn không bao giờ có thể vượt qua các đại dương cho đến khi bạn có đủ can đảm để rời mắt khỏi bờ. -Christopher Columbus

4)2 Hai mươi năm kể từ bây giờ bạn sẽ phải thất vọng hơn bởi những điều mà bạn đã không làm hơn là những gì bạn đã làm, vì vậy ném ra khỏi bowlines, thuyền đi từ bến cảng an toàn, bắt gió mậu dịch trong cánh buồm của bạn. Khám phá, Dream, Discover. -Mark Twain

5)2 Điều khó khăn nhất là các quyết định hành động, phần còn lại chỉ là sự kiên trì. -Amelia Earhart

6)2 Bạn bỏ lỡ 100% của các bức ảnh mà bạn không dùng. -Wayne Gretzky

7)2 Hai ngày quan trọng nhất trong cuộc sống của bạn là ngày bạn được sinh ra và ngày bạn tìm ra lý do tại sao. -Mark Twain

8)2 Nếu bạn nghe thấy một giọng nói bên trong bạn nói "bạn không thể sơn", sau đó bằng mọi cách sơn và tiếng nói đó sẽ bị dập tắt. -Vincent Van Gogh

9)2 Chỉ có một cách để tránh những lời chỉ trích: không phải làm gì, nói gì, và không có gì. -Aristotle

10)2 Chúng ta có thể dễ dàng tha thứ cho một con người là sợ bóng tối; bi kịch thực sự của cuộc sống là khi người đàn ông sợ ánh sáng. -Plato

11)2 Khi một cánh cửa hạnh phúc đóng lại, khác mở ra, nhưng chúng ta thường nhìn quá lâu vào cánh cửa đã đóng mà không thấy một trong đó đã được mở ra cho chúng ta. -Helen Keller

12)2 Trước tiên, có một rõ ràng, rõ ràng lý tưởng thiết thực; một mục tiêu, một mục tiêu. Thứ hai, có các phương tiện cần thiết để đạt được mục đích của bạn; trí tuệ, tiền bạc, vật liệu và phương pháp. Thứ ba, điều chỉnh tất cả các phương tiện của bạn để kết thúc đó. -Aristotle

13)2 Nếu gió sẽ không phục vụ, đưa đến những mái chèo. Proverb -Latin

14)2 Nếu bạn muốn nâng mình lên, nâng đỡ người khác. -Booker T. Washington

15)2 Tôi đã rất ấn tượng với sự cấp thiết làm. Biết là không đủ; chúng ta phải áp dụng. Là sẵn sàng là không đủ; chúng ta phải làm. -Leonardo Da Vinci

16)2 Những hạn chế chỉ sống trong tâm trí của chúng tôi. Nhưng nếu chúng ta sử dụng trí tưởng tượng của chúng tôi, khả năng của chúng tôi trở nên vô hạn. -Jamie Paolinetti

17)2 Để thành công, khát khao thành công của bạn phải lớn hơn nỗi sợ hãi của bạn thất bại. -Bill Cosby

19)2 Xây dựng ước mơ của riêng của bạn, hoặc người khác sẽ thuê bạn để xây dựng của họ. -Farrah Xám

20)2 Ghi không ai có thể làm cho bạn cảm thấy thua kém mà không có sự đồng ý của bạn. -Eleanor Roosevelt

21)2 Khi tất cả mọi thứ có vẻ là đi chống lại bạn, hãy nhớ rằng máy bay cất cánh ngược gió, không phải với nó. -Henry Ford

July 18, 2015

https://www.duolingo.com/profile/nhitruc

1 số bạn vô goole dịch nè, trừ bạn anhlt54vn, bài làm của bạn ấy có vẻ chân thật, chứ làm sao mấy bạn kia dịch được đúng hết!

July 18, 2015

https://www.duolingo.com/profile/anhlt54vn

1.1.Mọi đứa trẻ đều là nghệ sĩ. Vấn đề là phải làm sao để chúng vẫn còn tính nghệ sĩ khi lớn lên. -Pablo Picasso

July 18, 2015

https://www.duolingo.com/profile/anhlt54vn

3.1Thời gian của bạn là có hạn, nên đừng phí phạm nó bằng cách sống cho người khác.-Steve Jobs

July 18, 2015

https://www.duolingo.com/profile/anhlt54vn

18.1.Một người không bao giờ phạm sai lầm cũng đồng nghĩa với việc họ chưa bao giờ cố gắng làm một việc gì cả.– Albert Einstein

July 18, 2015

https://www.duolingo.com/profile/ngochan94

chủ thớt khi nào tổng kết vậy

July 20, 2015

https://www.duolingo.com/profile/hovanhoavi

Trong tuần này sẽ có kết quả.

July 20, 2015

https://www.duolingo.com/profile/ChauLe3

Bạn ơi tổg kết đi. Mìk thẩy ko cón ai nữa đâu. Ngày nào mik cũg mog sớm có hết quả hết

July 22, 2015

https://www.duolingo.com/profile/hovanhoavi

Đã cập nhật kết quả và cộng thưởng cho mọi người. Hai mốt câu mà mình thấy chỉ có 7 câu dịch là ổn nhất. Có nhiều câu đơn giản nhưng không hiểu sao mọi người vẫn dịch khá rườm rà. Chẳng hạn câu số 6: You miss 100% of the shots you don’t take. – Wayne Gretzky. Chỉ cần dịch: "Bạn trượt 100% những phát đạn mà bạn không bắn." là có 5 lingots.

July 25, 2015

https://www.duolingo.com/profile/ChauLe3

Bạn vậy còn 1 số câu tụi mik dịch ko chuẩn hả? Mình thấy còn thiếu nhìu câu

July 25, 2015

https://www.duolingo.com/profile/hovanhoavi

Mình đọc rất kỹ từng câu của mỗi người (từng chữ một). Bảy câu trên là những câu mình thấy ưng ý nhất. Còn 14 câu còn lại mình thấy chưa đạt (có thể về ý hoặc cách diễn đạt).

July 26, 2015
Học một ngôn ngữ chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.