"No, we are going to resolve this."

Dịch:Không, chúng tôi sẽ giải quyết điều này.

3 năm trước

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/Teochep

Nếu là going to thì dịch là sắp hay hơn sẽ Cú vọ ạ

3 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.