Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"No, we are going to resolve this."

Dịch:Không, chúng tôi sẽ giải quyết điều này.

3 năm trước

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/Teochep

Nếu là going to thì dịch là sắp hay hơn sẽ Cú vọ ạ

3 năm trước