https://www.duolingo.com/amuzulo

Muzaiko interview about Duolingo (7 min)

amuzulo
 • 15
 • 13
 • 12
 • 10
 • 9
 • 6
 • 6
 • 5
 • 3
 • 2

Last week, the 24-hour Esperanto Internet radio station interviewed me about Duolingo. Once every three hours, this interview will play on their stream which repeats every three hours at www.muzaiko.info or you can listen to it directly here: http://muzaiko.info/programdetaloj?id=742

Enjoy!

3 years ago

19 Comments


https://www.duolingo.com/Vanege
Vanege
 • 16
 • 13
 • 10
 • 10
 • 9
 • 6
 • 5
 • 5
 • 4
 • 3
 • 3
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2

Muzaiko: Saluton karaj aŭskultantoj de Muzaiko. Nun antaŭ la mikrofono de Muzaiko troviĝas Chuck Smith. Saluton Chuck!

Chuck Smith: Saluton!

M: Do, Chuck, vi estas unu el la ĉefmotoroj aŭ la ĉefmotoro de la kurso, kiu kreiĝis ĉe Duolingo. Do tiam mi ŝatus demandi vin: do kio estas tiu kurso? Kio estas Duolingo?

CS: Do, Duolingo estas retejo en kiu oni povas lerni lingvojn senpage. Kaj ni kreas kurson de Esperanto el la Angla.

M: Kaj, kial?

CS: Ĉar ni volas ke multaj homoj lernu Esperanton, ?? kaj ni vidas ke tiu platformo por ĵus montri homojn al Esperanto, fakte. ?? Ĉar la tuta platformo havas cent miliono da uzantoj, kaj el tiu ni havas nun pli ol sesdek mil lernantojn.

M: Kaj kia signifas "ni", kiuj estas tiuj "ni", kiuj estas malantaŭ la kurso de Duolingo?

CS: Do, ni estas teamo de ok homoj, kaj mi ĝojas ke ni havas sufiĉe diversan grupon. Do, inter junuloj kaj ne tiom junuloj, homoj de Eŭropo kaj Nordameriko, kaj ankaŭ virinoj kaj viroj. Kaj, do, nia teamo konsistas el Ruth Kevess-Cohen el Vaŝingtono ; Ed Robertson el Skotlando ; Judith Meyer el Germanio ; Anja Eisemann, germanino en Francio ; Jeremy Aldrich en Virginio, Usono ; Sean Munderloh, ankaŭ en Usono ; kaj laste kiel konsilanto Anna Lowenstein.

M: Kaj vi forgesis unu personon, vin!

CS: Fakte, jes!

M: Vi diris ke la kurso estas de la Angla al Esperanto, sed en la grupo ankaŭ vi havas homojn, kies denaska lingvo ne estas la Angla. Do, kial vi kreis nur de la Angla al Esperanto? Kial ne de aliaj lingvoj?

CS: Ĉar tiu decido estas fakte de la flanko de Duolingo, ke ili decidas sin por ĉiuj kursoj, kiujn lingvo-parojn ili havas. Kaj ili fakte ankaŭ volas, ke post kiam nia kurso maturiĝas, ni povu ankaŭ havi kursojn el aliaj lingvoj al Esperanto.

M: Bonege! Post la muzika paŭzo, ni aŭdos pli pri kiel eblas helpi rilate al la kurso de Duolingo. Do, restu kun ni!

M: Nun, ni aŭskultu la duan eron de la intervjuo kun Chuck Smith rilate al Duolingo. En la unua ero, ni eksciis pri tio, kiuj estas la kunlaborantoj de Duolingo, kaj nun mi ŝatus ankaŭ demandi kiel eblas vin helpi rilate al la laboro.

CS: Do, ni havas grupon en Fejsbuk (Facebook), nomata "Laborgrupo pri Esperanto kaj Duolingo" aŭ io tia. Kaj vi povas veni tien kaj kiam ni havas iun taskon aŭ iun manieron helpi, ni tie petos. Krome vi povas iri al la oficiala forumo de Duolingo pri Esperanto, kaj tie, se iu demandas pri Esperanto, vi povas respondi. Kaj ankaŭ ni havas fakte por ĉiu frazo en la tuta kurso de Duolingo, ni havas kvazaŭ iun forumon de tiu -aŭ fakte, fadenon-. Kaj tie vi povas respondi al la demandoj de komencantoj pri tiu frazo.

M: Kaj se iu ŝatus helpi vin pli pri krei kurson por Esperanto kaj aliaj lingvoj, ĉu eblas tion fari?

CS: Jes, fakte vi povas aliĝi al la retejo Duolingo.com/apply kaj tie vi povas skribi en Esperanto kaj en via denaska lingvo, kial vi estas taŭga por helpi pri tiu lingvo-paro pri kurso. Kaj poste, laŭ la postuloj de la komunumo, kaj laŭ la taŭgeco de la kandidatoj, Duolingo decidos kiujn lingvo-paroj ili venonte volas. Do, se vi volas ke via lingvo iĝu la venonta kurso de Duolingo, bonvolu kandidatiĝi.

M: Bone! Dankon! Do, ĉu vi povas ripeti, kie oni povas kandidatiĝi ekzakte? Por ke oni certe memoru ĝin.

CS: Oni povas iri al Duolingo.com/apply

M: Bone! Iru tien, kaj nun post la muzika paŭzo, ni parolos iomete pli ankaŭ pri kiel Duolingo helpas por la disvastigo de Esperanto, se ĝi entute helpas.

M: En Muzaiko daŭre daŭras pri Duolingo, post ke ni eksciis kiel estas la laboro, mi ŝatus ekscii kiel estas la efiko de la laboro. Do kiom da homoj lernas Esperanton ĉiutage pli malpli per Duolingo?

CS: Do, entute estas pli ol sesdek mil lernantoj, kaj ne eblas scii vere kiom da homoj lernas ĉiutage, sed estas sufiĉe multe fakte, kaj ni daŭre legas raportojn de homoj kiuj finas la kurson, kio estas tre brila.

M: Kaj kion vi rekomendas al la homoj kiuj finis la kurson? Kion ili faras poste?

CS: Do, ili povas vidi la paĝon pri la Esperanto kulturo, kaj tiel vidi multan manieron daŭre lerni pri Esperanto. Kaj ankaŭ ili povas kompreneble revizii ĉiam sian scion.

M: Kaj kion vi spertis? Ĉu la ĉeesto de Esperanto en Duolingo estas utila por aliaj aferoj, aŭ estas nur utila por ke Duolingo lernantoj povas ankaŭ vidi ke Esperanto ekzistas?

CS: Fakte estas iom nekredeble tiurilate, ĉar ekzemple aperis longega artikolo en "The Verge", iu granda usona novaĵretejo, kaj tiu donis multe da atento al Esperanto. Kaj krome, aperis intervjuo en NPR "Nacia Publika Radio" en Usono, kaj ankaŭ krome, kelkaj lingvaj firmaoj kreis kurson de Esperanto pro... laŭ mi, mi pensas ke estas pro Duolingo, sed oni ne povas rekte vidi.

M: Kio estas via sperto fakte... viaj lernantoj, kion ili diras rilate al la kurso de Esperanto?

CS: Do, iusence ĉiuj kursoj de Duolingo havas strangajn frazojn, sed tio estas ankaŭ kvazaŭ la naturo de Duolingo, sed fakte multaj diras ke la frazoj en Esperanto estas fakte la plej interesaj aŭ kreemaj frazoj en ajna kurso, kaj mi pensas ke estas ĝuste pro tio, ke preskaŭ ĉiuj en nia teamo estas denaskaj Anglalingvanoj malkiel aliaj kursoj por -kompreneble- kialoj. Kaj pro tio, oni povas meti amuzajn aferojn, kaj de la Esperanto kulturo, kaj -ekzemple- de Usonaj filmoj, kaj tiel plu. Kaj tiel homoj multe amuziĝas.

M: Tre bone! Do, amuziĝu per Duolingo, kaj lernu Esperanton, ĉu ne?, kiel nova slogano.

CS: Tre bone, jes!

M: Okej! Koran dankon pro via laboro kaj pro la laboro de la tuta teamo. Kaj mi scias ke jam kelkaj homoj venas al IJK pro lerni Esperanton ĉe Duolingo. Mi tre ĝuas pro tia evoluo, dankon!

CS: Do, nedankinde, kaj multajn dankojn pro via laboro!

M: Kaj por ĉies laboro, kiu aŭskultas nin! Kaj se vi volas ankaŭ iel helpi, ĉu Duolingon, ĉu Muzaikon, simple skribu al info ĉe muzaiko.info aŭ ĉe duolingo -ankaŭ eblas tion fari-. Do, ĝis baldaŭ! Kaj nun, ĝuu la muzikon.

3 years ago

https://www.duolingo.com/jcreed
jcreed
 • 16
 • 14
 • 11
 • 11
 • 10
 • 5
 • 3
 • 2
 • 123

Jen mia provo je traduki anglen:

Muzaiko: Hello dear listeners of Muzaiko! Now in front of the Muzaiko microphone we have Chuck Smith. Hi Chuck!

Chuck Smith: Hello!

M: So, Chuck, you're one of the driving forces [lit. "main motor"] or the driving force of the course, which was created at Duolingo. So then I'd like to ask you: so what is this course? What is Duolingo?

CS: So, Duolingo is a website in which you can learn languages for free. And we're creating a course for learning esperanto from english.

M: And why?

CS: Because we want for lots of people to learn esperanto and we see that that platform brings many people to esperanto, in fact. Because the overall platform has 100 million users, and out of that we have now more than 60,000 learners.

M: And what do you mean by "we", who is this "we", who's behind the Duolingo course?

CS: So, we're a team of 8 people, and I'm very happy that we have a pretty diverse group. Like, young and not so young, people from europe and north america, and also women and men. And so our team consistes of Ruth Kevess-Cohen from washington; Ed Robertson from scotland; Judith Meyer from Germany; Anja Eisemann, originally german living in france; Jeremy Aldrich in Virginia, in the US, Sean Munderloh also in the US; and finally as an advisor, Anna Lowenstein.

M: And you forgot one person, you!

CS: Yes, true!

M: You said that the course is from english to esperanto, but in that group you also have people whose native language isn't english. So why did you create only a course from english to esperanto? Why not from other languages?

CS: Because that decision is actually on the part of Duolingo, that they decide themselves for every course, which language pairs they have. And they in fact also want us, after our course matures, to have courses from other languages to esperanto.

M: Great! After a musical break, we'll hear more about how you can help with the Duolingo course. Stay with us!

--- break ---

M: Now let's hear the second part of the interview with Chuck Smith about Duolingo. In the first part, we learned about who the Duolingo collaborators are, and now I'd like to also ask how it's possible to help you with the work.

CS: So, we have a facebook group named "Laborgrupo pri Esperanto kaj Duolingo" or something like that. And you can come there and when we have some task or some way to help, we'll ask there. Apart from that you can go to the official Duolingo esperanto forum, and there, if someone asks about esperanto, you can answer. And also actually we have for every sentence in the whole Duolingo course, it's like we have a whole forum --- or thread, really --- and there you can answer beginner's questions about that sentence.

M: And if someone wanted to help you with creating a course for esperanto from other languages, would it be possible to do that.

CS: Yes, actually you can go to Duolingo.com/apply and there you can write in esperanto and in your native language why you're an appropriate person to help with that language-pair for the course. And afterward, according to the requirements of the community, and according to the suitability of the candidates, Duolingo will decide which language-pairs it will want in the future. So, if you want your language to become the next Duolingo course, please apply. [literally: 'become a candidate'].

M: Great! Thanks! So, if you can say again, where you can apply exactly, so our listeners will definitely remember it?

CS: You can go to Duolingo.com/apply

M: Great! Go there, and now after the musical break, we'll talk a little more about how Duolingo helps to spread esperanto, if in fact it's helping.

-- break --

M: On Muzaiko we're keepin' on keepin' on [dauxre dauxras :)] about Duolingo. After learning what the work's like, I'd like to know what the effect of it is like. So how many people learn esperanto every day, more or less, due to Duolingo?

CS: So, in total it's more than 60,000 learners, and it's not possible to know really how many of them learn every day, but it's quite a few really, and we keep reading reports of people who finish the course, which is fantastic [kio estas tre brila, lit. "brilliant"].

M: And what do you recommend to people who finish the course? What do they do afterwards?

CS: So, they can see the page about esperanto culture, and so see many ways to continue learning esperanto. And also they can of course always review their own knowledge.

M: And what was your experience - was the presence of esperanto in duolingo useful for other things, or was it useful for duolingo learners just to also see that esperanto existed?

CS: Actually it's a bit unbelievable on that topic [Fakte estas iom nekredeble tiurilate], since for example there appeared a huge article in "The Verge", some big american website, and that created a lot of attention toward esperanto. And separately, there was an interview on NPR in america, and also a few language companies created esperanto courses because... according to me, I think it was because of duolingo, but you can't see it directly.

M: What's your experience actually... your learners, what do they say about the esperanto course?

CS: So, every Duolingo course has, in a sense, strange sentences, but that's almost the nature of Duolingo, but actually lots of people say that the sentences in esperanto are actually the most interesting or creative sentences in any course, and I think it's exactly because practically everyone in our team is a native english speaker, unlike other courses for obvious reasons. And because of that we can put in fun things, both from esperanto culture and, for example, from american movies, and so on. And so people find this really fun.

M: Great! So, have fun with Duolingo, and learn esperanto, eh? What a novel slogan.

CS: Very good, yeah!

M: Okay! Warm thanks for your work and for the work of the whole team. And I know that already a few people are coming to IJK because they learned esperanto at Duolingo. I really enjoy this kind of development, thanks!

CS: So, you're welcome, and many thanks for your work!

M: And for everyone's work, who listens to us! And if you want to also help in any way, whether with Duolingo, or with Muzaiko, just write to info@muzaiko.info or to duolingo - that's also possible. See you soon! And now, enjoy the music.

3 years ago

https://www.duolingo.com/truelefty
truelefty
 • 25
 • 24
 • 24
 • 18
 • 14
 • 14
 • 13
 • 12
 • 12
 • 11
 • 11
 • 10
 • 10
 • 8
 • 6
 • 6
 • 5
 • 4
 • 3
 • 2
 • 2
 • 9

Don't forgot to write language names with the first capital letter: Esperanto, English, not esperanto, english
And at the beginning of some of the sentences CS said, instead of "So," I'd say "Well,", or I'd omit it.

IE:

So, you're welcome, and many thanks for your work!
Would be: You're welcome, and many thanks for your work!

So, every Duolingo course has, in a sense, strange sentences, but that's almost the nature of Duolingo, but actually lots of people...
Would be: Well, every Duolingo course has, in a sense, strange sentences, but that's almost the nature of Duolingo, but actually lots of people...

So, we have a facebook group named "Laborgrupo pri Esperanto kaj Duolingo" or something like that.
Would be: Well, we have a facebook group named "Laborgrupo pri Esperanto kaj Duolingo" or something like that.

ktp

Tamen, thank you very much for your translation! ;)

3 years ago

https://www.duolingo.com/PavelTchernof
PavelTchernof
 • 24
 • 13
 • 12
 • 11
 • 8
 • 8
 • 6
 • 2

Well, I corrected it all as you wrote :) Thanks!

Also I corrected what Amusulo said: to apply on www.duolingo.com/apply instead of incubator.duolingo.com/apply :)

3 years ago

https://www.duolingo.com/truelefty
truelefty
 • 25
 • 24
 • 24
 • 18
 • 14
 • 14
 • 13
 • 12
 • 12
 • 11
 • 11
 • 10
 • 10
 • 8
 • 6
 • 6
 • 5
 • 4
 • 3
 • 2
 • 2
 • 9

Well done :D And thanks!

3 years ago

https://www.duolingo.com/PavelTchernof
PavelTchernof
 • 24
 • 13
 • 12
 • 11
 • 8
 • 8
 • 6
 • 2

So, there is preview with subtitles in Esperanto: https://youtu.be/wJEKCSwPCoA !

This link contains the subtitles in Esperanto for the video. (time 6'50")

With full translation in English I will provide English subtitles :)

3 years ago

https://www.duolingo.com/PavelTchernof
PavelTchernof
 • 24
 • 13
 • 12
 • 11
 • 8
 • 8
 • 6
 • 2

Wow, it's amazing! I'm not quite good in Esperanto translation. But if somebody translate it into English and Amuzulo will decide to share it, perhaps, through YouTube, I can help with making subtitles in Esperanto and English translation for the video. (I'm just not sure about permission from http://www.muzaiko.info)

3 years ago

https://www.duolingo.com/amuzulo
amuzulo
Mod
 • 15
 • 13
 • 12
 • 10
 • 9
 • 6
 • 6
 • 5
 • 3
 • 2

Anyone want to make a cool 1080x1920 image with the Muzaiko logo and something like "Chuck Smith pri la Duolinga Esperanto-kurso", I can upload that picture as a video with the sound to YouTube. :)

3 years ago

https://www.duolingo.com/PavelTchernof
PavelTchernof
 • 24
 • 13
 • 12
 • 11
 • 8
 • 8
 • 6
 • 2

I think it can be new post on Esperanto Duolingo Forum :)

Amuzulo, I'll finish English subtitles today after 20.00 (GMT+3) :)

3 years ago

https://www.duolingo.com/PavelTchernof
PavelTchernof
 • 24
 • 13
 • 12
 • 11
 • 8
 • 8
 • 6
 • 2

So I upgraded all sort of subtitles with helping by jcreed!

Last versions:
Esperanto subs, srt-file → http://amara.org/ru/subtitles/OkorSD1ZQxHS/eo/3/download/Muzaiko.eo.srt
English subs, srt-file → http://amara.org/ru/subtitles/OkorSD1ZQxHS/en/4/download/Muzaiko.en.srt

3 years ago

https://www.duolingo.com/VicenteFauli

Dankon

3 years ago

https://www.duolingo.com/PavelTchernof
PavelTchernof
 • 24
 • 13
 • 12
 • 11
 • 8
 • 8
 • 6
 • 2

Amuzulo, thank you so much for sharing!
I hope somebody will transcript and translate this short interview.

3 years ago

https://www.duolingo.com/Vanege
Vanege
 • 16
 • 13
 • 10
 • 10
 • 9
 • 6
 • 5
 • 5
 • 4
 • 3
 • 3
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2

I am on the transcript, just wait a little moment.

3 years ago

https://www.duolingo.com/amuzulo
amuzulo
Mod
 • 15
 • 13
 • 12
 • 10
 • 9
 • 6
 • 6
 • 5
 • 3
 • 2

I don't plan to transcribe it, but would be happy if someone else would! :)

3 years ago

https://www.duolingo.com/jcreed
jcreed
 • 16
 • 14
 • 11
 • 11
 • 10
 • 5
 • 3
 • 2
 • 123

I put a translation above, hope I didn't screw it up too badly :)

3 years ago

https://www.duolingo.com/PavelTchernof
PavelTchernof
 • 24
 • 13
 • 12
 • 11
 • 8
 • 8
 • 6
 • 2

Oh, I didn't start Esperanto on Duolingo yet ;–)

You maded great job! After light review by Amuzulo or somebody else I will transform your translation in subtitles :)
Great job, jcreed!

3 years ago

https://www.duolingo.com/Pratyush.
Pratyush.
 • 16
 • 12
 • 8
 • 8
 • 8
 • 7
 • 6
 • 3
 • 2

You are talked a lot, I guess : ) I'm sure everyone in Esperanto community now knows you. ( Reality will not be much far from that : ) )

3 years ago

https://www.duolingo.com/bajanisto
bajanisto
 • 19
 • 11
 • 11
 • 7
 • 107

En la intervjuo estis multe da informoj pri la kurso . — Dankegon!

3 years ago

https://www.duolingo.com/Plyze

Very cool! ;)

3 years ago
Learn Esperanto in just 5 minutes a day. For free.