1. Diễn đàn
  2. >
  3. Chủ đề English
  4. >
  5. "They want to change these la…

"They want to change these laws."

Dịch:Họ muốn thay đổi những luật này.

July 24, 2015

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/loantran469016

Vô văn hóa tự nhiên mấy người này muốn thay đổi luật

Learn English in just 5 minutes a day. For free.