https://www.duolingo.com/huym-tp

NGHỀ CỦA BỐ MẸ BẠN???

Bố mẹ cua ban làm nghề gì các ban iu quý father and mother không ????? CHÚ Ý: Viết bằng tiếng anh nhá! CẢM ƠN MỌI NGƯỜI RẤT NHIỀU

3 năm trước

33 Nhận xét


https://www.duolingo.com/Love-Is-A-Joke

My father is a doctor.

My mother is a pharmacist.

My sister is a student but she will be a software engineer (computer engineer) soon.

And I am a student.

I love my family very much! @_<

3 năm trước

https://www.duolingo.com/quanlienminh

like this?

3 năm trước

https://www.duolingo.com/Love-Is-A-Joke

Yes! That's right! Thank you! ^_^

3 năm trước

https://www.duolingo.com/VMNg2

my father is a farmer and my mother is a teacher.

3 năm trước

https://www.duolingo.com/ChauLe3
ChauLe3
 • 25
 • 25
 • 25
 • 25
 • 12
 • 11
 • 11
 • 8
 • 8
 • 8
 • 7
 • 7
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 4
 • 4
 • 3
 • 3
 • 235

My father is a worker.

My mother is a seller

3 năm trước

https://www.duolingo.com/quanlienminh

like this?

3 năm trước

https://www.duolingo.com/ChauLe3
ChauLe3
 • 25
 • 25
 • 25
 • 25
 • 12
 • 11
 • 11
 • 8
 • 8
 • 8
 • 7
 • 7
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 4
 • 4
 • 3
 • 3
 • 235

Tươg tự thôi nha.

3 năm trước

https://www.duolingo.com/ChauLe3
ChauLe3
 • 25
 • 25
 • 25
 • 25
 • 12
 • 11
 • 11
 • 8
 • 8
 • 8
 • 7
 • 7
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 4
 • 4
 • 3
 • 3
 • 235

My father works in a fastory

3 năm trước

https://www.duolingo.com/quanlienminh

uhm!

3 năm trước

https://www.duolingo.com/quanlienminh

như thế này à?

3 năm trước

https://www.duolingo.com/ChauLe3
ChauLe3
 • 25
 • 25
 • 25
 • 25
 • 12
 • 11
 • 11
 • 8
 • 8
 • 8
 • 7
 • 7
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 4
 • 4
 • 3
 • 3
 • 235

Việc của ba mìk nhàn lắm chỉ ngồi một chỗ trog mấy cái máy thui. @@

3 năm trước

https://www.duolingo.com/quanlienminh

máy tính á?!?

3 năm trước

https://www.duolingo.com/ChauLe3
ChauLe3
 • 25
 • 25
 • 25
 • 25
 • 12
 • 11
 • 11
 • 8
 • 8
 • 8
 • 7
 • 7
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 4
 • 4
 • 3
 • 3
 • 235

Như vầy cũg tạm giốg -_-

3 năm trước

https://www.duolingo.com/ChauLe3
ChauLe3
 • 25
 • 25
 • 25
 • 25
 • 12
 • 11
 • 11
 • 8
 • 8
 • 8
 • 7
 • 7
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 4
 • 4
 • 3
 • 3
 • 235

Coi mấy cái máy to bự ấy. Máy điện

3 năm trước

https://www.duolingo.com/TrungBK95

my mother is a teacher. She teaches at a primary school. In the summer, she doesn't have to work and now she is taking a travel.

3 năm trước

https://www.duolingo.com/_Yui_
_Yui_
 • 25
 • 11

My father is a teacher. My mother is a teacher, too. I love my parents very much!

3 năm trước

https://www.duolingo.com/quanlienminh

like this?

3 năm trước

https://www.duolingo.com/_Yui_
_Yui_
 • 25
 • 11

yes, like that!

3 năm trước

https://www.duolingo.com/_Yui_
_Yui_
 • 25
 • 11

My parents are university teachers!

3 năm trước

https://www.duolingo.com/quanlienminh

wonderful! A couple of teachers!

3 năm trước

https://www.duolingo.com/_Yui_
_Yui_
 • 25
 • 11

yep!

3 năm trước

https://www.duolingo.com/ChauLe3
ChauLe3
 • 25
 • 25
 • 25
 • 25
 • 12
 • 11
 • 11
 • 8
 • 8
 • 8
 • 7
 • 7
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 4
 • 4
 • 3
 • 3
 • 235

That is a wonderful!

3 năm trước

https://www.duolingo.com/_Yui_
_Yui_
 • 25
 • 11

did you talk to me?

3 năm trước

https://www.duolingo.com/ChauLe3
ChauLe3
 • 25
 • 25
 • 25
 • 25
 • 12
 • 11
 • 11
 • 8
 • 8
 • 8
 • 7
 • 7
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 4
 • 4
 • 3
 • 3
 • 235

Yes, i will become a teacher ^_^

3 năm trước

https://www.duolingo.com/_Yui_
_Yui_
 • 25
 • 11

Try your best!

3 năm trước

https://www.duolingo.com/huym-tp

me too

3 năm trước

https://www.duolingo.com/_Yui_
_Yui_
 • 25
 • 11

Try your best! ^_^

3 năm trước

https://www.duolingo.com/trangg23042001

My mother is a cook. My father is a worker of computer. I <3 my family veryyyyyy much

3 năm trước

https://www.duolingo.com/Chu_Cancer

Both my parents are officer. But my mother work in a bank and my father work in a company. I love them very much!

3 năm trước

https://www.duolingo.com/minhnhathuynh

my mother is a teacher, her extra job is officer

my father is an engineer

i love my parents every much

3 năm trước

https://www.duolingo.com/PNQTrang

My father is a farmer. My mother is a farmer. I am not a farmer. I love them so much. ^ _o!

3 năm trước

https://www.duolingo.com/huym-tp

thank you very much!!!

3 năm trước

https://www.duolingo.com/iamaskymtp94

my father is a business, my motheris a teacher . I love them very much

3 năm trước
Học một ngôn ngữ chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.