Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Have you heard my son play the violin?"

Dịch:Bạn đã nghe con trai tôi chơi vĩ cầm chưa?

3 năm trước

2 Nhận xét


https://www.duolingo.com/Lucius306531
Lucius306531
 • 13
 • 11
 • 10
 • 19

Tai sao lai la "my son play" ma khong phai "my son plays"

3 năm trước

https://www.duolingo.com/Trang.
Trang.
Mod
 • 25
 • 25
 • 20
 • 13
 • 11
 • 11
 • 10
 • 8
 • 8
 • 7
 • 2

Nó nằm trong cấu trúc ngữ pháp có liên quan đến động từ giác quan: hear/see...someone/something do/doing....

Ở đây phải dùng động từ nguyên mẫu hoặc V-Ing

3 năm trước