https://www.duolingo.com/profile/landahuong

your favorite 2

cam on cac ban da tham gia noi chuyen o phan 1 va phan 2 nay minh cung co mot so cau hoi:

-what is your favorite color do you like?

July 29, 2015

29 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/Love-Is-A-Joke

I like pink and blue, especially pink because it symbols for happiness. @_<

July 29, 2015

https://www.duolingo.com/profile/landahuong

oh i like blue

July 29, 2015

https://www.duolingo.com/profile/Love-Is-A-Joke

Nhưng mình góp ý cho bạn cái này nhé, chỉ là để giúp bạn giỏi văn phạm hơn thôi chứ mình ko có ý chê bạn gì đâu. Câu hỏi của bạn đáng lẽ phải là: "What is your favourite color?". Mình chỉ góp ý thôi nhé chứ trong cùng 1 câu hỏi làm sao có 2 động từ đúng ko bạn? (is - do)

July 30, 2015

https://www.duolingo.com/profile/_Yui_

my favorite color is blue!

July 29, 2015

https://www.duolingo.com/profile/landahuong

my favorite color is blue and green

July 29, 2015

https://www.duolingo.com/profile/landahuong

but i love blue more

July 29, 2015

https://www.duolingo.com/profile/_Yui_

like me!

July 29, 2015

https://www.duolingo.com/profile/landahuong

why

July 29, 2015

https://www.duolingo.com/profile/_Yui_

because it is the color of the sea and I loved the sea!

July 29, 2015

https://www.duolingo.com/profile/ngocthachbongno

and i love blue because it is the color of the sky

July 29, 2015

https://www.duolingo.com/profile/Vulananh2001

my favorite color is green

July 29, 2015

https://www.duolingo.com/profile/landahuong

why

July 29, 2015

https://www.duolingo.com/profile/Vulananh2001

because the green is my bike color,and it like the life

July 29, 2015

https://www.duolingo.com/profile/quanlienminh

this is my favourite colours!

July 29, 2015

https://www.duolingo.com/profile/ngocthachbongno

are you like rainbow?

July 29, 2015

https://www.duolingo.com/profile/Vulananh2001

wa, so colorful

July 29, 2015

https://www.duolingo.com/profile/ngocthachbongno

i like green because it is the plant's color

July 29, 2015

https://www.duolingo.com/profile/Chu_Cancer

My favorite color is pink. Because it's a color for...girl. :)

July 29, 2015

https://www.duolingo.com/profile/minhnhathuynh

i like the cool color

July 29, 2015

https://www.duolingo.com/profile/landahuong

cold color??????

July 29, 2015

https://www.duolingo.com/profile/minhnhathuynh

here

July 29, 2015

https://www.duolingo.com/profile/ngocthachbongno

but only one

July 29, 2015

https://www.duolingo.com/profile/minhnhathuynh

yes, are you understand this picture

July 30, 2015

https://www.duolingo.com/profile/ngocthachbongno

yes, but in one of the cool color

July 30, 2015

https://www.duolingo.com/profile/ChauLe3

Navy blue and red

July 29, 2015

https://www.duolingo.com/profile/ngnhatphuong123

i like green, because i like the trees and nature......._

July 30, 2015

https://www.duolingo.com/profile/ngocthachbongno

me too

July 30, 2015

https://www.duolingo.com/profile/ngnhatphuong123

hihi

July 30, 2015

https://www.duolingo.com/profile/ngocthachbongno

^_^

July 30, 2015
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.