https://www.duolingo.com/Love-Is-A-Joke

GUESS GAME! COME HERE TO GET LINGOTS! @_<

Hello everybody! I have a GUESS GAME. Let's join now!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

I have some lingots. Can you guess how many lingots do I have now?

If you guess the correct numbers of lingots I have now, I'll give you all my lingots! (I promise!)

Suggestion: My lingots are about 1000 < ? < 6000.

Please enjoy my game and have a great time! Good lucks!!!!!!!! ^_^

<pre> ----------THE GUESS GAME ENDS---------- </pre>
3 năm trước

80 Nhận xét


https://www.duolingo.com/Coludy_Love

246 lingots. đoán đại không biết đúng không nữa?

3 năm trước

https://www.duolingo.com/Love-Is-A-Joke

Mình vừa mới cho gợi ý bạn nhé!

3 năm trước

https://www.duolingo.com/Coludy_Love

2000 lingots, bạn trên 1000 lingot nhiều quá vậy

3 năm trước

https://www.duolingo.com/Love-Is-A-Joke

No!

3 năm trước

https://www.duolingo.com/quanlienminh

3603 nha!

3 năm trước

https://www.duolingo.com/Love-Is-A-Joke

No!

3 năm trước

https://www.duolingo.com/congluhan
congluhan
 • 13
 • 10
 • 10
 • 8
 • 8
 • 7
 • 6
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2

400 nhé

3 năm trước

https://www.duolingo.com/enlitran

2098

3 năm trước

https://www.duolingo.com/Love-Is-A-Joke

No!

3 năm trước

https://www.duolingo.com/enlitran

3065

3 năm trước

https://www.duolingo.com/Love-Is-A-Joke

No!

3 năm trước

https://www.duolingo.com/enlitran

1001

3 năm trước

https://www.duolingo.com/Love-Is-A-Joke

No!

3 năm trước

https://www.duolingo.com/Vulananh2001

2500,sau khi bạn kia cho bạn thêm lingots là 2728,bạn kia cho bạn nốt 369 lingots là 3097

3 năm trước

https://www.duolingo.com/Love-Is-A-Joke

No! Con số của bạn to quá vậy????????

3 năm trước

https://www.duolingo.com/Saly2006TT-

Mình không hiểu gì cả

3 năm trước

https://www.duolingo.com/Love-Is-A-Joke

>"<...........................................>"<

3 năm trước

https://www.duolingo.com/Coludy_Love

1200 lingots

3 năm trước

https://www.duolingo.com/Love-Is-A-Joke

No!

3 năm trước

https://www.duolingo.com/MienTrinh2
3 năm trước

https://www.duolingo.com/Love-Is-A-Joke

?????????????????

3 năm trước

https://www.duolingo.com/MienTrinh2

3454

3 năm trước

https://www.duolingo.com/Love-Is-A-Joke

No!

3 năm trước

https://www.duolingo.com/polyglot-dreams

3456

3 năm trước

https://www.duolingo.com/Love-Is-A-Joke

No!

3 năm trước

https://www.duolingo.com/polyglot-dreams

1256

3 năm trước

https://www.duolingo.com/Love-Is-A-Joke

No!

3 năm trước

https://www.duolingo.com/polyglot-dreams

1111

3 năm trước

https://www.duolingo.com/Love-Is-A-Joke

No! ^_^

3 năm trước

https://www.duolingo.com/polyglot-dreams

1234

3 năm trước

https://www.duolingo.com/Love-Is-A-Joke

No!

3 năm trước

https://www.duolingo.com/polyglot-dreams

1323

3 năm trước

https://www.duolingo.com/Love-Is-A-Joke

No!

3 năm trước

https://www.duolingo.com/polyglot-dreams

1331

3 năm trước

https://www.duolingo.com/Love-Is-A-Joke

No!

3 năm trước

https://www.duolingo.com/MaxNguyen2003

4000

3 năm trước

https://www.duolingo.com/Love-Is-A-Joke

< 4000 lingots mà bạn!

3 năm trước

https://www.duolingo.com/MaxNguyen2003

1050

3 năm trước

https://www.duolingo.com/Love-Is-A-Joke

No!

3 năm trước

https://www.duolingo.com/MaxNguyen2003

2500

3 năm trước

https://www.duolingo.com/Love-Is-A-Joke

No!

3 năm trước

https://www.duolingo.com/MaxNguyen2003

1150

3 năm trước

https://www.duolingo.com/Love-Is-A-Joke

No!

3 năm trước

https://www.duolingo.com/Vulananh2001

1734

3 năm trước

https://www.duolingo.com/Love-Is-A-Joke

No!

3 năm trước

https://www.duolingo.com/congluhan
congluhan
 • 13
 • 10
 • 10
 • 8
 • 8
 • 7
 • 6
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2

cho tớ nữa năn nỉ cậu đấy

3 năm trước

https://www.duolingo.com/Coludy_Love

1115 đúng không?

3 năm trước

https://www.duolingo.com/Love-Is-A-Joke

No!

3 năm trước

https://www.duolingo.com/ngnhatphuong123

3056

3 năm trước

https://www.duolingo.com/Love-Is-A-Joke

No!

3 năm trước

https://www.duolingo.com/nghjchtaj

1002

3 năm trước

https://www.duolingo.com/Love-Is-A-Joke

No!

3 năm trước

https://www.duolingo.com/Coludy_Love

1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009 1010 1011 10012 10013

3 năm trước

https://www.duolingo.com/Love-Is-A-Joke

11 con số đầu sai nha! Hai con số cuối to quá, lingots của mình < 4000 lingots cơ mà!!!!!!!!!!!

3 năm trước

https://www.duolingo.com/Coludy_Love

3999 lingots

3 năm trước

https://www.duolingo.com/Love-Is-A-Joke

No!

3 năm trước

https://www.duolingo.com/0SuperThanh0

2849

3 năm trước

https://www.duolingo.com/gotbank58
gotbank58
 • 23
 • 16
 • 14
 • 14
 • 10
 • 9
 • 8
 • 7
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 5
 • 5
 • 5
 • 5
 • 5
 • 5
 • 4
 • 4
 • 3
 • 3
 • 3

3672

3 năm trước

https://www.duolingo.com/Love-Is-A-Joke

No!

3 năm trước

https://www.duolingo.com/Love-Is-A-Joke

No!

3 năm trước

https://www.duolingo.com/0SuperThanh0

1012

3 năm trước

https://www.duolingo.com/Love-Is-A-Joke

No!

3 năm trước

https://www.duolingo.com/0SuperThanh0

2321

3 năm trước

https://www.duolingo.com/Love-Is-A-Joke

No!

3 năm trước

https://www.duolingo.com/Hinata-Phan2006

4000

3 năm trước

https://www.duolingo.com/Love-Is-A-Joke

No! Có kết quả rồi bạn ơi!

3 năm trước

https://www.duolingo.com/Love-Is-A-Joke

The Guess Game ends. No need to answer because you won't have any lingots from me!

My lingots are ..... Look at this picture to see the result:

a

3 năm trước

https://www.duolingo.com/go4jc247

6180

2 năm trước
Học một ngôn ngữ chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.